Lastest News

 • 16 ต.ค. 2562

  13 viewer
  ‘จุรินทร์’กดปุ่มจ่ายเงินชาวนา ประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวรอบแรก ทั่วประเทศ 9,400 ล้านบาท

 • 16 ต.ค. 2562

  13 viewer
  รมว.เกษตรฯ ลงนามหนังสือยกเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิดแล้ว

 • 16 ต.ค. 2562

  13 viewer
  ชาวสวนยางเฮลั่น! ครม.อนุมัติ ประกันราคายาง “กิโลละ 60” จ่ายทันทีต้นเดือนหน้า

 • 15 ต.ค. 2562

  14 viewer
  รมช.มนัญญาเยี่ยมชมการส่งเสริมการปลูกถั่วหรั่งในสวนยางพารา

 • 15 ต.ค. 2562

  13 viewer
  ประมงจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาวปี 2562

 • 15 ต.ค. 2562

  18 viewer
  เกษตรฯ ลุย 3 ปฏิบัติกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
 • งานวิจัย
  Research
 • นวัตกรรม
  Innovation
BAAC Research Center Critics
  1. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนกันยายน 2562 และแนวโน้มเดือนตุลาคม 2562
  2. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนกันยายน 2562 และแนวโน้มเดือนตุลาคม 2562
   1 ต.ค. 2562
   รายละเอียด ...
  1. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนสิงหาคม 2562 และแนวโน้มเดือนกันยายน 2562
  2. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนสิงหาคม 2562 และแนวโน้มเดือนกันยายน 2562
   1 ต.ค. 2562
   รายละเอียด ...
  1. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนกรกฎาคม 2562 และแนวโน้มเดือนสิงหาคม 2562
  2. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนกรกฎาคม 2562 และแนวโน้มเดือนสิงหาคม 2562
   1 ต.ค. 2562
   รายละเอียด ...
  1. แนวโน้มเศรษฐกิจเกษตรไทย ตามภาวะเศรษฐกิจโลก ครึ่งหลัง ปี 2562 (Outlook)
  2. แนวโน้มเศรษฐกิจเกษตรไทย ตามภาวะเศรษฐกิจโลก ครึ่งหลัง ปี 2562 (Outlook)
   26 ก.ย. 2562
   รายละเอียด ...
ทายาทเกษตรกร
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message