X

ประชาคมอาเซียน

Association of Southeast Asian Nations

ความร่วมมือระหว่าง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศสมาชิกที่เหมาะเป็นแหล่งผลิต ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง วัตถุดิบนำเข้ามีราคาลดลง สินค้าที่ผลิตจะเกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้า ผู้บริโภคได้รับสินค้าดีมีคุณภาพ เป็นการสร้างการได้เปรียบในการแข่งขันโดยใช้จุดเด่นของแต่ละประเทศ ไม่มีการกีดกันสินค้าทำให้ตลาดใหญ่ขึ้น ซึ่งมีประชากรรวมเกือบ 600 ล้านคน และเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรอาเซียน ส่งผลให้ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้น

icon infographic asean

อินโฟกราฟิกข้อมูลอาเซียน

infographic asean
icon magazine asean

จุลสารก้าวทันอาเซียน

magazine asean
icon customers asean

ลูกค้า ธ.ก.ส. กับอาเซียน

customers asean
icon mascot asean

มาสคอตแผ่นดินทองกับอาเซียน

mascot asean