Lastest News

 • 17 ก.ย. 2562

  5 viewer
  สำเร็จ!จีนรับซื้อโคเนื้อจากไทย ปศุสัตว์ดันส่งออกเป็ดแปรรูป

 • 17 ก.ย. 2562

  4 viewer
  เชื้อเพลิงชีวมวลจากใบอ้อย: พืชพลังงานทางเลือกจากเกษตรกรไทยเพื่อความยั่งยืนของสังคมไทย

 • 13 ก.ย. 2562

  44 viewer
  กระทรวงเกษตรฯ ปลื้ม เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 • 13 ก.ย. 2562

  34 viewer
  หลอดกินได้ ผลงานนวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ฝีมือคนไทย

 • 13 ก.ย. 2562

  35 viewer
  เตือนนำเข้าท่อนมันสำปะหลังนอกประเทศ

 • 12 ก.ย. 2562

  44 viewer
  ราคาผักอินทรีย์
 • งานวิจัย
  Research
 • นวัตกรรม
  Innovation
BAAC Research Center Critics
  1. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนมิถุนายน 2562 และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม 2562
  2. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนมิถุนายน 2562 และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม 2562
   2 ก.ค. 2562
   รายละเอียด ...
  1. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนพฤษภาคม 2562 และแนวโน้มเดือนมิถุนายน 2562
  2. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนพฤษภาคม 2562 และแนวโน้มเดือนมิถุนายน 2562
   2 ก.ค. 2562
   รายละเอียด ...
  1. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนเมษายน 2562 และแนวโน้มเดือนพฤษภาคม 2562
  2. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนเมษายน 2562 และแนวโน้มเดือนพฤษภาคม 2562
   2 ก.ค. 2562
   รายละเอียด ...
  1. Blue Print : Rice(ข้าว)
  2. Blue Print : Rice(ข้าว)
   Blue Print : Rice(ข้าว)
   23 พ.ค. 2562
   รายละเอียด ...
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message