• TH EN
  TH
อุตสาหกรรมเกษตร กรณีศึกษา : มันสำปะหลัง
โครงการวิจัยที่จัดจ้างหน่วยงานภายนอก
 • อุตสาหกรรมเกษตร กรณีศึกษา : มันสำปะหลัง
 • 1. ความสำคัญและที่มาของปัญหา

  อุตสาหกรรมการเกษตร เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตร โดยอาศัยเทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูงขึ้น สามารถแบ่งประเภทออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1) อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร (Food Industry)

  2) อุตสาหกรรมเกษตรกึ่งอาหาร (Semi Food Industry)

  3) อุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร (Non-food industry) ซึ่งอุตสาหกรรมเกษตรมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมการเกษตรทำให้เกิดการเชื่อมโยงการผลิตระหว่างภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2552) และด้วยสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงและผันผวนของระบบเศรษฐกิจของไทย ดังนั้น ธุรกิจแต่ละส่วนอาจได้รับผลกระทบทั้งในทางบวกหรือทางลบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความพร้อมของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจภาคเกษตรที่มีความจำเป็นต้องปรับตัวอย่างมาก มิฉะนั้นอาจไม่สามารถอยู่ได้ในภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกล่าวได้ ทุกภาคส่วนมีความห่วงใยในธุรกิจภาคเกษตร รวมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small & Medium Enterprises : SMEs) ของประเทศไทยว่า หากไม่สามารถปรับตัวได้ คาดว่า ธุรกิจอาจต้องปิดกิจการลง ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน และอาจเกิดผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่ให้บริการสินเชื่อแก่ภาคการเกษตรและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรทั่วประเทศทั้งรูปแบบสินเชื่อรายบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ทุกประเภท และวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในชนบท และเป็นทุนแก่ภาคชนบทในการดำเนินกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ ให้เกษตรกรลูกค้ามีฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผลการดำเนินงานด้านสินเชื่อที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นเงิน 12,045 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ธ.ก.ส, 2559) ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยของ ธ.ก.ส. สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับยุทธศาสตร์ของธนาคาร คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร ในสนับสนุนการยกระดับเกษตรปฐมภูมิสู่อุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่

 • นอกจากนี้ในปีบัญชี 2557 ธนาคารได้ศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมเกษตรแล้ว ได้แก่ ข้าว ยางพารา และสุกร ดังนั้น ในปี 2559 ธนาคารได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการส่งเสริม SMAEs เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ศวพ. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงเห็นควรให้มีการศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมเกษตรพืช/สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ มันสำปะหลัง สับปะรด และโคเนื้อ เนื่องจาก พืช/สัตว์เศรษฐกิจดังกล่าวมีโอกาสเติบโตจากส่งออกและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้จากการแปรรูป สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี ประกอบกับในปีบัญชี 2558 ยอดจ่ายสินเชื่อมันสำปะหลัง สับปะรด และโคเนื้อ อยู่ในอันดับ 511 และ 4 ของการจ่ายสินเชื่อทั้งหมด (สารสนเทศเพื่อการบริหาร ธ.ก.ส. ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2559) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้สภาพการแข่งขันรุนแรง และสามารถเชื่อมโยงกับสินเชื่อ Value Chain Financing ซึ่งจะช่วยในการขยายและการสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้แก่ ธ.ก.ส. ซึ่งโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย โครงการย่อย 3 โครงการ ดังนี้

 • โครงการที่ 1 โครงการวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร : กรณีศึกษา มันสำปะหลัง

  โครงการที่ 2 โครงการวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร : กรณีศึกษา สับปะรด

  โครงการที่ 3 โครงการวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร : กรณีศึกษา โคเนื้อ

  2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  2.1 เพื่อศึกษารูปแบบของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

  2.2 เพื่อศึกษารูปแบบนวัตกรรมทางธุรกิจ (BusinessModel Innovation) ที่เหมาะสมของ ธ.ก.ส. ในการให้บริการทางการเงินครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า

 • 2.3 เพื่อสร้างแนวทางการให้บริการทางการเงินครบวงจรของ ธ.ก.ส.ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่าในการให้บริการและบริหารจัดการความเสี่ยงแก่เกษตรกรและธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

  2.4 เพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาดด้านบริการทางการเงินครบวงจรของ ธ.ก.ส. ในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า (Supply Chain & Value Chain)

  3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  3.1 ได้รูปแบบการบริการครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทานที่เหมาะสมของ ธ.ก.ส.ให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร และได้รูปแบบผลิตภัณฑ์/บริการใหม่รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ ธ.ก.ส. ใช้เป็นแนวทางการวางแผนกำหนดกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานด้านการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทานของ ธ.ก.ส. (Supply Chain) และสนับสนุนการให้บริการ Value Chain Financing ของ ธ.ก.ส.ซึ่งจะไปสู่การพัฒนาธุรกิจของเกษตรกร และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจของธนาคารต่อไป

 • 3.2 ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มการคุ้มครองจากภัยต่าง ๆ อาทิ ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message
Error 1054: Unknown column \'innovation_grp_idx\' in \'field list\'