ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
ก.เกษตรฯเจ๋ง ใช้ Blockchain ออกหนังสือรับรองปศุสัตว์ไปเกาหลีใต้
20 ก.ค. 2565
119

กระทรวงเกษตรเจ๋ง ใช้Blockchain ออกหนังสือรับรองปศุสัตว์ไปเกาหลีใต้ แจงปลอดอหิวาต์สุกรแล้ว ยันมีหมูเพียงพอบริโภค 1.5ล้านตัวต่อเดือน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการนำเทคโนโลยี Blockchain มาปรับใช้ในการให้บริการภาครัฐตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการในเรื่องข้อมูลอย่างมีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานว่า ขณะนี้ กรมปศุสัตว์ ได้ริเริ่มการใช้ Blockchain เพื่อการออกหนังสือรับรองสุขอนามัยอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลีใต้  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า นับเป็นเป็นครั้งแรกของทั้งสองประเทศในการออกเอกสารรับรองผ่านระบบดังกล่าว

 

ทั้งนี้ การทำข้อตกลงการทำใบรับรองสุขอนามัยฯ จะมีผลบังคับใช้ในเดือน สิงหาคม 2565 นี้ เพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกเรื่องการรับส่งใบรับรองสุขอนามัยสำหรับสินค้าปศุสัตว์จากไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเนื้อสัตว์ปีก ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคเกาหลีใต้ให้ความชื่นชอบ ในปี 2564 มีการนำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากไทยเป็นอันดับหนึ่ง ปริมาณกว่า 35,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,995 ล้านบาท

นางสาวรัชดา ยังกล่าวต่อถึงการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ของกรมปศุสัตว์ว่า ไม่พบการระบาดของโรค (ZERO REPORT) ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา มีเพียง 1 จังหวัดเท่านั้นที่พบในช่วง 30 วัน นอกจากนั้นปลอดโรคเกิน 30 วันแล้ว ซึ่งตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 – ปัจจุบัน ในภาพรวม ประเทศไทยสามารถควบคุมและกำจัดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบังคับใช้กฎหมาย การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง การยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงาน จนสามารถควบคุมป้องกันโรคได้อย่างดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศและติดอันดับโลก ถือได้ว่าดีที่สุดในเอเชีย อีกทั้งมีต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงาน อาทิ  ฟิลิปปินส์ได้สอบถามถึงนโยบายและแนวทางควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรค ASF ในประเทศไทย เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับมาตรการในประเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคของฟิลิปปินส์ 

 

“จากความก้าวหน้าในเรื่องการใช้เทคโนโลยี Blockchain และความสำเร็จในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร นายกรัฐมนตรี ได้ชื่นชมและให้กำลังใจการดำเนินการของกรมปศุสัตว์ รวมถึงขอบคุณความร่วมมือจากเกษตรกรและภาคส่วนต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดด้วย ขณะเดียวกัน นายเฉลิมชัยฯได้ให้ความมั่นใจในมาตราการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการให้กลับมาเลี้ยงสุกรใหม่ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯกำลังขับเคลื่อนแบบครบวงจร และสามารถรักษาระดับปริมาณสุกรขุนให้มีเพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศ ที่อยู่เดือนละประมาณ 1.5 ล้านตัว” น.ส.รัชดา กล่าว

 

 

ที่มา : แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/667857

 

PANDINTHONG.COM
Loading