• TH EN
    TH
'บิ๊กฉัตร'ทุ่มงบ7ล้านซื้อหนี้เกษตรกร-82ล้านช่วยน้ำท่วม
  • เมื่อวันที่ 4 ส.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สิ้นเกษตรที่เดือดร้อนเป็นการเร่งด่วน มีการพิจารณาอนุมัติที่สำคัญเร่งด่วน 3 เรื่อง ว่าเห็นชอบให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรชำระหนี้แทนเกษตรกร 6 ราย รวมเป็นเงิน 7,444,484 บาท ใน 4 จังหวัด คือ นครสวรรค์,อุบลราชธานี,ตราด และ พระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ขายทอดตลาดแล้ว หากเกษตรกร และกองทุนฟื้นฟูฯ สามารถระงับได้ ให้กองทุนฯ ดำเนินการชำระหนี้แทนได้ รวมทั้งให้เร่งรัดเสนองบประมาณในการจัดการหนี้สินเกษตรกรภายใน เดือนส.ค.

  • รมว.เกษตรฯกล่าวอีกว่า นอกจากนี้เห็นชอบกรอบวงเงิน 82.02 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบน้ำท่วมในปี 2560/61ให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยกรมปศุสัตว์ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์(วอร์รูม) เพื่อช่วยเหลือปศุสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ ใน 20 จังหวัด 77 อำเภอ 258 ตำบล 1,279 หมู่บ้าน เกษตรกร 51,416 ราย สัตว์ 1,333,670 ตัว แยกเป็นโค 95,288 ตัว กระบือ 24,677 ตัว แพะ-แกะ 1,481 ตัว สุกร 28,265 ตัว สัตว์ปีก 1,180,801 ตัว ม้า 95 ตัว และแปลงหญ้า 1,180 ไร่ ซึ่งการให้ความช่วยเหลืออพยพสัตว์ขึ้นที่สูง 2,052 ตัว แจกเสบียงสัตว์ หญ้าแห้ง 383,440 กก.แจกแร่ธาตุ/เวชภัณฑ์ 21,011 ชุด ดูแลสุขภาพสัตว์ 17,695 ตัว.

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message