• TH EN
    TH
กฟก.เร่งสรวจข้อมูลหนี้เกษตรกรคดส.ค.นี้ ข้อมูลชัดเจน
  • กฟก.เร่งสรวจข้อมูลหนี้เกษตรกรคดส.ค.นี้ ข้อมูลชัดเจน
  • หลังจากที่ได้รับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 26/2560 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกร โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินระดับจังหวัดและอำเภอ โดยระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และในระดับอำเภอมีนายอำเภอเป็นประธาน

  • ในขณะนี้คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินระดับจังหวัดและอำเภอได้เร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลหนี้สินในพื้นที่ ก่อนจะสิ้นสุดการสำรวจในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นี้ โดยทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานทหารในพื้นที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ลงพื้นที่สำรวจและให้เกษตรกรยืนยันตัวตน ยอดหนี้ สถานะหนี้เป็นรายบุคคล ก่อนรวบรวมข้อมูลให้ศูนย์อำนวยการจัดทำข้อมูลหนี้สินเกษตรกรของกองทุนฟื้นฟูฯ นำเข้ารายงานต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรให้เห็นชอบพิจารณารับรองรายชื่อเกษตรกรต่อไป โดยหลังจากนั้นจะเสนอรายชื่อดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจพิจารณา และหาแนวทางในการดำเนินการจัดการหนี้ตาม ผลการสำรวจรายชื่อเกษตรกรตามความ เร่งด่วน โดยกรณีหนี้เร่งด่วนนั้น คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ เฉพาะกิจ ได้เห็นชอบให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ดำเนินการจัดการหนี้ให้เกษตรกรตามขั้นตอนของกองทุน ฟื้นฟูฯ ได้ทันที หลังจากที่มีการเสนอรายชื่อ ให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ เฉพาะกิจ เห็นชอบแล้ว--จบ--

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message