• TH EN
    TH
เกษตรฯผนึกความร่วมมือกองทัพบก แลกเปลี่ยนข้อมูลแผนที่ใช้พัฒนาปท.
  • เกษตรฯผนึกความร่วมมือกองทัพบก แลกเปลี่ยนข้อมูลแผนที่ใช้พัฒนาปท.
  • พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ระหว่างกรมพัฒนาที่ดินและกองทัพบก ว่า เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยกรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนและให้บริการแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ในพื้นที่ดำเนินการและพื้นที่เกี่ยวเนื่องตามที่กองทัพบกขอรับการสนับสนุน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2559 กระทรวงเกษตรฯร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสวทช. พัฒนาระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) พร้อมทั้งพัฒนาแอพพลิเคชั่น Agri-Map Online และ Agri-Map Mobile สำหรับให้เจ้าหน้าที่รัฐ เอกชน เกษตรกรและ ผู้สนใจเข้าถึงข้อมูลเพื่อบริหารจัดการการเกษตรของไทยได้สะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลานำไปสู่การเป็น Smart Officer และ Smart Farmer เพื่อนำประเทศไทยก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0

  • ด้านนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนา ที่ดินกล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนจำนวนมากนำไปใช้งานแพร่หลายจนถือเป็นแผนที่ฐาน หรือ Base map ของประเทศ โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ร่วมกับหน่วยงานรัฐระดับกระทรวง กรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษามาแล้วรวม 20 หน่วยงาน รวมถึงของกองทัพบกโดยประสานความร่วมมือจากกรมข่าวทหารบกขอรับการสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศจากการพัฒนาที่ดิน นำไปใช้งานป้องกันประเทศ รักษาความสงบเรียบร้อย และงานตามภารกิจอื่นของกองทัพบก ทั้งนี้ กองทัพบก จะส่งมอบข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ไม่มีชั้นความลับ ให้กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อใช้ในกิจการของ กรมเท่านั้น ในกรอบความร่วมมือเป็นเวลา 10 ปี โดยกรมจะสนับสนุนให้บริการแผนที่ ข้อมูลแผนที่ตามที่กองทัพบกขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย 1.แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000 2.แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 25,000 3.ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตรส่วน 1 : 25,000 4.ข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข มาตรส่วน 1 : 4,000 5.ข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000 6. ข้อมูลหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน 7.ข้อมูลและแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน 8.ข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรดิน 9.แผนที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และ 10.ข้อมูลเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ--จบ--

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message