• TH EN
    TH
กรมข้าวหนุนสร้าง'ชาวนาอาสา' เครือข่ายเพื่อช่วยเพื่อน-ดันนาแปลงใหญ่เข้มแข็ง
  • กรมข้าวหนุนสร้าง
  • นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรม การข้าว เปิดเผยว่า จากนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น ในส่วนของกรมการข้าวที่ดูแลรับผิดชอบ นาแปลงใหญ่ ซึ่งมีสัดส่วนพื้นที่และเกษตรกรจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนบุคลากรที่มีจำกัด กรมการข้าวจึงพยายามสร้างเครือข่ายโดยใช้สมาร์ทฟาร์มเมอร์ หรือชาวนาอาสาในแปลงใหญ่เดิมที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558-2560 ซึ่งมีหลายคนที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาเป็นเครือข่ายช่วยขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ได้อีกทางหนึ่ง

  • สิ่งมุ่งหวังของการสร้างชาวนาอาสาแปลงใหญ่ นอกจากบุคลากรเหล่านี้ จะมีความรู้ความสามารถในการพัฒนากลุ่มนาแปลงใหญ่ของตนเองแล้ว ยังต่อยอดช่วยเหลืองานกรมการข้าวในการทำงานผลักดัน กลุ่มเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมเป็นแปลงใหม่ ในฐานะเป็นพี่เลี้ยงกลุ่ม วิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงที่ได้ทดลองทำมาจนสำเร็จ ที่สำคัญในปี 2561 กรมการข้าวตั้งเป้าในการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP นาแปลงใหญ่ให้ครบทุกแปลง จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่หรือชาวนาอาสาในการเข้าไปส่งเสริมผลักดัน ให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานให้ได้ จึงเชื่อมั่นว่าชาวนาอาสาเหล่านี้จะเป็นเครือข่ายสำคัญช่วยให้งานส่งเสริมนาแปลงใหญ่ทั้งแปลงเก่าและแปลงใหม่ เดินหน้าไปได้ในทิศทางเดียวกัน

  • ด้าน นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างชาวนาอาสาแปลงใหญ่นั้น จะแบ่งออกเป็น 6 สาขาด้วยกัน คือ ชาวนาอาสาด้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชาวนาอาสาด้านผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชาวนาอาสาด้านศัตรูข้าว ชาวนาอาสาด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ชาวนาอาสาด้านตรวจรับรองมาตรฐาน GAP และชาวนาอาสาด้านการเชื่อมโยงตลาด ซึ่งแต่ละส่วนจะขับเคลื่อนไปด้วยกันทำให้ระบบการผลิตและการตลาดข้าวเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message