• TH EN
    TH
คอลัมน์: ของดีสหกรณ์ไทย: ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม เกษตรวิสัย
  • คอลัมน์: ของดีสหกรณ์ไทย: ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม เกษตรวิสัย
  • ข้าวหอมมะลิ 100% คัดดีพิเศษจากพันธุ์ข้าวท้องถิ่นพัฒนามาเป็นข้าวสำคัญของประเทศ ผลผลิตของเกษตรกรในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ โดย ทุ่งกุลาฟาร์มใส่ใจข้าวทุกถุง ทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวเปลือกคุณภาพดี ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามระบบมาตรฐาน GMP/ISO ดังนั้น ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า ข้าวทุกถุงของ TK ทุ่งกุลาฟาร์ม เป็นข้าวหอมมะลิ 100% คัดพิเศษ

    หากสนใจผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มเกษตรวิสัย สามารถติดต่อได้ที่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด เลขที่ 206 ม.2 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด หรือ 215 ม.11 บ้านนกเหาะ ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทร. 0-4358-9190--จบ--

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message