• TH EN
    TH
กรมชลปัดรีดค่าน้ำเกษตรกร ยัน'พรบ.น้ำ'ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของสนช.
  • กรมชลปัดรีดค่าน้ำเกษตรกร ยัน
  • นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึง กระแสข่าวการประกาศใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ ซึ่งจะมีการเก็บค่าน้ำจากเกษตรกรว่า ขณะนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้ใดๆทั้งสิ้น ยังอยู่ในขั้นตอนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่ผ่านความเห็นชอบในหลักการวาระที่ 1 และแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อพิจารณาเนื้อหา ซึ่งมีทั้งหมด 100 มาตรา เพิ่งพิจารณาได้ 95 มาตรา และมีหลายมาตราที่ยังมีข้อทักท้วง โดยเฉพาะในมาตราที่เกี่ยวกับการเก็บค่าน้ำ ซึ่ง จะต้องมีการพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้ง ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และที่สำคัญต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

  • สำหรับพ.ร.บ.น้ำดังกล่าว จะ บังคับใช้เฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเท่านั้น ในพื้นที่ชลประทานยังใช้ พ.ร.บ.ชลประทานหลวง เช่นเดิม ซึ่งจะ ไม่มีการเรียกเก็บค่าน้ำในภาคการเกษตรไม่ว่ากรณีใดๆ ส่วนเกษตรกรรายย่อย ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ที่พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำฉบับดังกล่าวจะเข้าไป ดูแลนั้น ก็จะไม่ต้องจ่ายค่าน้ำเช่นกัน เนื่องจากจะมีการกำหนดประเภทการใช้น้ำโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 เพื่อการดำรงชีพ การอุปโภคบริโภค ในครัวเรือน เกษตรหรือเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ ประเภทที่ 2 เพื่อการเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์ อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว ผลิตพลังงานไฟฟ้า ประปา และกิจการอื่นๆ และประเภทที่ 3 ใช้น้ำเพื่อกิจการขนาดใหญ่ ใช้น้ำมาก ซึ่งตามร่างพ.ร.บ.น้ำ จะจัดเก็บค่าน้ำเฉพาะประเภทที่ 2 และ 3 แต่ยังไม่มีการกำหนดว่าจะจัดเก็บเท่าไร สำหรับเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานแทบทั้งหมดในปัจจุบันจะอยู่ในประเภทที่ 1 จึงไม่ต้องจ่ายค่าน้ำแต่อย่างใด

  • เกษตรกรทั้งที่อยู่ในเขตและ นอกเขตชลประทานสบายใจได้ว่า จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จาก พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ เพราะจะไม่มีการจัดเก็บค่าน้ำจากเกษตรกรรายย่อยเลย แม้จะมีการรวมกันทำการเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลก็ตาม แต่ก็ยังเป็นเกษตรกรรายย่อยๆ มารวมกันหลายๆ คนเท่านั้นเอง ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายค่าน้ำ ในทางตรงข้าม พ.ร.บ.ดังกล่าวจะสร้างความเป็นธรรมในการใช้น้ำให้กับทุกภาคส่วน ภาคการเกษตรมีน้ำใช้อย่างพอเพียง ทำให้ประชาชนรู้คุณค่าน้ำมากขึ้น และใช้น้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยกันรักษาคุณภาพน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกิดความยั่งยืนในการใช้น้ำ นายสมเกียรติ กล่าว--จบ--

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message