• TH EN
    TH
เกษตรฯปั้นข้าวหอมมะลิประชารัฐ จับมือโลตัสซื้อตรงสหกรณ์4จว.ประเดิมปีแรก5.7ล้านกก.
  • เกษตรฯปั้นข้าวหอมมะลิประชารัฐ จับมือโลตัสซื้อตรงสหกรณ์4จว.ประเดิมปีแรก5.7ล้านกก.
  • พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการข้าวหอมประชารัฐ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯกับห้างเทสโก้โลตัส ในการสนับสนุนให้ห้างโมเดิร์นเทรดเข้ามารับซื้อข้าวหอมมะลิแท้ 100% จาก สหกรณ์การเกษตร 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี, สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จ.สุรินทร์, สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด และสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าในระยะ 1 ปีแรก จะรับซื้อข้าวหอมมะลิในปริมาณ 5,700,000 กิโลกรัม

  • นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งเสริม และสนับสนุนสหกรณ์ที่มีโรงสีข้าว ดำเนินธุรกิจแปรรูปข้าวให้เป็นสหกรณ์ที่ทำธุรกิจข้าวแบบครบวงจร ในรูปแบบนาแปลงใหญ่ โดยสหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิก/เกษตรกร ใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนให้สมาชิกผลิตข้าวเปลือกให้ได้มาตรฐาน GAP มีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายข้าวเปลือกคุณภาพ สหกรณ์นำข้าวเปลือกมาตรฐาน GAP มาแปรรูปในโรงสีสหกรณ์ที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GMP เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวสารที่มีคุณภาพมาตรฐาน Q ซึ่งการดำเนินธุรกิจข้าวครบวงจรของสหกรณ์จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดภาคธุรกิจที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ข้าวสารสหกรณ์คุณภาพไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง โดยในปีที่ผ่านมา มีสหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือก จำนวน 351 แห่ง ในพื้นที่ 52 จังหวัด ปริมาณ 1.733 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นมูลค่า 13,134 ล้านบาท ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาโรงสีให้ได้มาตรฐาน GMP ซึ่งในปีนี้ ยังมีเป้าหมายที่จะผลักดันโรงสีสหกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GMP อีก 20 แห่ง และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์ที่ผลิตข้าวครบวงจรมีแหล่งจำหน่ายข้าวสารคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค จึงได้ร่วมมือกับ เทสโก้ โลตัส ในการนำร่องสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิที่มีการผลิตข้าวครบวงจร เพื่อจำหน่ายข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message