• TH EN
    TH
สั่งตีทะเบียนคอนแทร็กต์ฟาร์มมิ่ง
  • สั่งตีทะเบียนคอนแทร็กต์ฟาร์มมิ่ง
  • นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานเกษตรพันธะสัญญา เปิดเผยกับ ฐานเศรษฐกิจว่า การประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธะสัญญาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธะสัญญา พ.ศ. 2560 กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิ กายน 2560 ทางกระทรวงจึงได้ประกาศขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธะสัญญาดำเนินการดังต่อไปนี้

  • 1. ให้แจ้งการประกอบธุรกิจ ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเริ่มประกอบกิจการ หรือในกรณีที่ประกอบธุรกิจอยู่ก่อนแล้วให้แจ้งภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

    2.ในการทำสัญญากับเกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจ ต้องจัดทำเอกสารสำหรับชี้ชวนและร่างสัญญาโดยมีรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนดให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าก่อนทำสัญญา และเมื่อทำสัญญาแล้วต้องส่งสำเนาเอกสารสำหรับชี้ชวนให้สำนักงานปลัด ทั้งนี้ผู้ประกอบการด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน ณ สำนักงานปลัดกระทรวง หรือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดที่ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรมีสำนักงานใหญ่หรือมีภูมิลำเนาตั้งอยู่ หากไม่มาขึ้นทะเบียน แล้วภายหลังมีการฟ้องร้องระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรจะมีโทษตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา--จบ--

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message