• TH EN
  TH
ยกเลิกโควตา-อุดหนุนเกษตรกร รัฐออกกฎหมาย 4 ฉบับรับมือลอยตัวน้ำตาลทราย
 • ยกเลิกโควตา-อุดหนุนเกษตรกร รัฐออกกฎหมาย 4 ฉบับรับมือลอยตัวน้ำตาลทราย
 • ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบในหลักการแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยได้เห็นชอบร่างกฎหมายลูกรวม 4 ฉบับ เพื่อเป็นการรองรับการลอยตัวราคาน้ำตาลทราย ให้สอดคล้องกับราคาในตลาดโลก ซึ่งหลังจากนี้จะมีการส่งร่างประกาศนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน จากนั้นจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อมีผลบังคับใช้เร็วๆนี้

 • สำหรับกฎหมายทั้ง 4 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน 1 ฉบับ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำประมาณรายได้ การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทรายและอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. ...พร้อมกันนี้ มีร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน 3 ฉบับ ว่าด้วยเรื่องการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่เก็บรักษา การสำรวจ การขนย้าย การส่งมอบ และการจำหน่ายน้ำตาลทราย เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลทราย และเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดเก็บเงินจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

 • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการบริหารจัดการน้ำตาลทราย ที่ ครม.เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ จะมีการยกเลิกการกำหนดโควตา โดยให้โรงงานต้องมีการสำรองน้ำตาลทรายตามปริมาณน้ำตาลทรายสำรอง (Buffer Stock) ที่กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายส่วนที่จะใช้เพื่อจำหน่ายส่งออก โดยให้คงจำนวน 400,000 ตันเท่าเดิม ส่วนแนวทางการคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย

 • รวมทั้งปรับปรุงร่างประกาศและร่างระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดราคาขาย เปลี่ยนวิธีการในการคำนวณรายได้ขั้นต้นและรายได้ขั้นสุดท้าย โดยให้อ้างอิงราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 บวกกับค่าพรีเมียมน้ำตาลทรายไทย พร้อมกันนี้ให้ยกเลิกมาตรการให้เงินช่วยเหลือ 160 บาทต่อตันอ้อยที่ได้รับจากรัฐบาล ยกเลิกการกำหนดน้ำตาลทรายโควตา ก. น้ำตาลทรายโควตา ข.และน้ำตาลทราย โควตา ค. กำหนดให้มีน้ำตาลทรายภายในประเทศ น้ำตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด น้ำตาลทรายเพื่อการส่งออกและน้ำตาลทรายสำรอง (Buffer Stock)

 • นอกจากนั้น ให้ยกเลิกการกำหนดราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศ จากปัจจุบันที่ถูกควบคุมราคาหน้าโรงงานโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และราคาขายปลีกโดยกระทรวงพาณิชย์ เป็นการปล่อยให้ราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศเป็นไปตามกลไกของตลาด โดยให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) สำรวจราคาเฉลี่ยของน้ำตาลทรายภายในประเทศ ที่ขายจริงใน 1 เดือน และกำหนดวิธีการคำนวณเงินเพื่อให้ทุกโรงงานนำส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นประจำทุกเดือน

 • ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศเป็นไปโดยสอดรับกับข้อตกลงทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และเป็นที่ยอมรับของสากลมากยิ่งขึ้น จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ อีกทั้งการลอยตัวราคาน้ำตาลในขณะนี้จะทำให้ราคาน้ำตาลในประเทศลดลงตามราคาน้ำตาลในตลาดโลก เนื่องจากปัจจุบันในประเทศบริโภคน้ำตาลแพงกว่าต่างประเทศ เนื่องจากมีการเก็บราคากิโลกรัมละ 5 บาทที่หน้าโรงงาน เพื่อนำไปส่งให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้หนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่กองทุนอ้อยและน้ำตาลมีการกู้มาเป็นเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ 160 บาทต่อตันอ้อยทุกๆปี และหลังจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะไปพิจารณาแนวทางการคำนวณทั้งราคาอ้อยขั้นต้น และขั้นสุดท้าย ราคาน้ำตาลที่ขายจริง รวมถึงเงินที่โรงงานน้ำตาลจะต้องส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาล

 • ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ที่ผ่านมาประเทศบราซิลขู่จะฟ้องไทยโดยกล่าวหาว่าไทยดำเนินนโยบายอุดหนุนชาวไร่อ้อย ซึ่งเป็นการอุดหนุนราคาส่งออกทางอ้อม ขัดต่อเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้เดินทางไปเจรจากับทางการบราซิล พร้อมกับระบุว่าทางการไทยจะดำเนินการลอยตัวน้ำตาลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2560 ที่ผ่านมา แต่ได้เกิดความล่าช้าออกมาเพราะความไม่พร้อมของร่างระเบียบต่างๆกระทั่ง ครม.ได้เห็นชอบดังกล่าว.

  ยืนยันคำสั่ง?
  คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
  Message