• TH EN
  TH
หวั่นกระดูกสันหลังของชาติสูญพันธุ์เร่งปั้น 'ยุวเกษตร' ชื่นชมเด็กอุบลฯพลิกถิ่นกันดาร...เปลี่ยนเป็นที่ดินสมบูรณ์
 • หวั่นกระดูกสันหลังของชาติสูญพันธุ์เร่งปั้น
 • ประเทศไทย เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลก ประชากรร้อยละ 35 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งปัจจุบันพื้นที่การเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและมีการอพยพแรงงานไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ส่งผลให้ภาคการเกษตรประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานกลายเป็นสังคมของผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันเยาวชนในภาคเกษตรกรรมที่เคยเป็นแรงงานสำคัญในครอบครัวได้หันไปสู่อาชีพอื่น วัตถุนิยมได้เข้ามามีบทบาททำให้ค่านิยมเปลี่ยนแปลงไป บิดามารดาไม่สนับสนุนให้บุตรหลานประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้สืบทอดอาชีพการเกษตรลดลง

 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความสำคัญต่อปัญหานี้อย่างจริงจัง จึงได้ดำเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยการส่งเสริมการรวมตัวกันของเด็กและเยาวชน จัดตั้งเป็น กลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพการเกษตร ทักษะการดำเนินชีวิตในสังคม โดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริง (Learning by doing) ให้ยุวเกษตรกรมีความสามารถและมีความพร้อมในการสืบทอดอาชีพการเกษตรและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

 • นายวิบูลย์ ไชยวรรณ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา (สสข.7 นม.) รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัดตอนล่าง กล่าวว่า สสข.7 นครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษาเกษตรกรระดับเขตขึ้น เพื่อทำให้สมาชิกยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรประจำกลุ่มที่ปฏิบัติงานได้รับการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และฝึกให้สมาชิกรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รักความสามัคคี และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 • อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกให้ยุวเกษตรกรเกิดความรัก และภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตร สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านความคิดการทำงาน ภาวะผู้นำของยุวเกษตรกรเพื่อพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ

 • นายวิบูลย์ กล่าวว่า ในปี 61 โรงเรียนเพียงหลวง 12 ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็นหนึ่งในโรงเรียนเป้าหมายที่ สสข.7 นครราชสีมา เข้าไปส่งเสริมจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ คือรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประเภทกลุ่มยุวเกษตรกร ประจำปี 2561 ซึ่ง เข้ารับรางวัลไปเมื่อวันพืชมงคลที่ผ่านมา และ ปี 60 นายเสมอ หาวิวรผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ประจำปี 2560 ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการกลุ่มยุวเกษตรกรของ สสข.7 นครราชสีมาอย่างเป็นรูปธรรม

 • ด้าน ด.ญ.กมลชนก มิ่งมูล อายุ 12 ขวบ ตัวแทนกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเพียงหลวง 12ฯ กล่าวว่า โรงเรียนตนนั้น มีครูและนักเรียนรวมกันทั้งหมด 38 คน อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ประสบปัญหาด้านการเกษตร และที่ตั้งของโรงเรียนเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา ส่วนใหญ่เป็นหิน ที่ดินทำกินมีจำกัด และชาวบ้านไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทางโรงเรียนจึงเริ่มดำเนินโครงการยุวไทบรู พัฒนาอาชีพ เกษตรพอเพียง ภายใต้กลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีการพัฒนาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ให้เหมาะสำหรับการเพาะปลูก พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับการเกษตร พัฒนาความรู้วิธีการใหม่ ๆ และไม่ใช้สารเคมีอีกด้วย

 • ทุกวันนี้กลุ่มยุวเกษตรกรสามารถทำดินปลูก เพาะปลูกพืชผักสวนครัว ทำปุ๋ยอินทรีย์ เลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ ทั้งไก่ไข่ เป็ด และหมู ซึ่งผลผลิตที่ได้จะนำกลับมาเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน หากเหลือจะนำไปแปรรูปเพื่อส่งขายออกสู่ตลาดภายนอก ในรูปแบบของสหกรณ์ มีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบ ขณะนี้มีเงินหมุนเวียนอยู่กว่า 60,000 บาท และยังนำเอาผลผลิตของชาวบ้าน เช่น เครื่องจักสานต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมาจำหน่ายในสหกรณ์ด้วย.

  ยืนยันคำสั่ง?
  คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
  Message