• TH EN
    TH
พาณิชย์จับมือธ.ก.ส.จัดแฟรนไชส์สร้างอาชีพให้เกษตรกร
  • พาณิชย์จับมือธ.ก.ส.จัดแฟรนไชส์สร้างอาชีพให้เกษตรกร
  • นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ให้ความสำคัญ ต่อการยกระดับผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้ก้าวพ้นเส้นความยากจน และมีความเป็นอยู่ดีขึ้น จึงจับมือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้สินเชื่อ โดยไม่คิดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก แก่เกษตรกรที่ลงทะเบียนผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ 3.9 ล้านคนแบ่งเป็นเกษตรกร 3.3 ล้านคน และผู้รับจ้างภาคเกษตร 600,000 คนจึงจัดโครงการ 100 แฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อเกษตรกร ซึ่งจะดำเนินการครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

  • กรมฯ จะคัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ผ่านการพัฒนาและมีคุณภาพให้ ธ.ก.ส. พิจารณา เพื่อให้เข้าร่วมโครงการฯ โดยจะ อบรมให้ความรู้เกษตรกรที่ต้องการมีอาชีพเสริม โดยการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ เช่น การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ การเลือกซื้อแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายแบบง่าย หลักการบริหารธุรกิจเพื่อให้กิจการอยู่รอด เป็นต้น

  • ธุรกิจแฟรนไชส์ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ มีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนด้วยตนเอง และที่สำคัญมีแฟรนไชส์ซอร์ช่วยคิดวางแผนธุรกิจและการเงินโดยไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูกเอง ทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีอัตราความเสี่ยงทางธุรกิจต่ำ ดังนั้น โอกาสที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะประสบความสำเร็จจึงมีความเป็นไปได้สูง

  • สำหรับเฟสแรกนี้ ธ.ก.ส.เตรียมวงเงิน ให้สินเชื่อส่วนบุคคลรายย่อยแก่เกษตรกรที่เข้า ร่วมโครงการฯประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งธ.ก.ส.กำลังกำหนดเงื่อนไขการให้สินเชื่อ ทำให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนครั้งนี้ได้ไม่ยาก คาดว่าจะสร้างอาชีพให้เกษตรกร ประมาณ 10,000 ราย และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ฐานรากประมาณ 1,000 ล้านบาท--จบ--

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message