• TH EN
    TH
ไทยบินถกรมต.อาเซียน-อินเดียเล็งเจรจาผลักดันส่งออกยางเพิ่ม
  • ไทยบินถกรมต.อาเซียน-อินเดียเล็งเจรจาผลักดันส่งออกยางเพิ่ม
  • นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ามีกำหนดเดินทางไปประเทศอินเดียในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม เพื่อร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 4 ในฐานะประธานที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ หรือ อามาฟ และทำหน้าที่ประธานที่ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร

  • โดยสาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมจะให้ความเห็นชอบและรับทราบผลการดำเนินงานระยะกลางของความร่วมมืออาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ปี พ.ศ.2554-2558 และให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานระยะกลางของความร่วมมืออาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ซึ่งจะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2563 เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนและอินเดียมีการทำเกษตรและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

  • นอกจากการหารือในเวทีอาเซียน-อินเดีย ในการประชุมระดับรัฐมนตรีแล้ว ไทยยังจะมีการหารือทวิภาคีร่วมกับนายราด้า โมฮานซิงห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร สาธารณรัฐอินเดีย ถึงความร่วมมือระหว่างไทย - อินเดีย ในด้านการเกษตร เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมถึงการขยายการส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพารา ซึ่งอินเดียถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่ปัจจุบันอินเดียนำเข้ายางพาราจากไทยเป็นอันดับที่ 7 คิดเป็นปริมาณการนำเข้าประมาณ 4,226 ล้านบาท--จบ--

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message