• TH EN
  TH
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียม 3 แผน รับมือแบนสารพิษ 3 ชนิด เร่งรัดส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียม 3 แผน รับมือแบนสารพิษ 3 ชนิด เร่งรัดส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่
 • นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในสังกัดเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเร่งด่วน 3 เรื่องให้เร็วขึ้น เพื่อรองรับการแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส โดยมีแผนต่างๆ ได้แก่ เร่งส่งเสริมการใช้สารชีวภาพชีวภัณฑ์ทดแทน 3 สาร ซึ่งก่อนหน้านี้ได้สั่งการให้กระทรวงรวบรวมมาให้ได้มากที่สุดโดยให้ศูนย์วิจัยข้าวพืชไร่พืชสวนใช้ทดสอบในแปลงทดลองทุกภาคทั่วประเทศ เสนอร่าง พ.ร.บ.เกษตรกรรมยั่งยืน ฉบับที่ พ.ศ....ต่อสภาผู้แทนฯ โดยเร็ว ซึ่งขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนออยู่ในชั้นกฤษฎีกาแล้ว จากนั้นจะเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเข้าสภาผู้แทนฯ ต่อไป ปัจจุบันมีพื้นที่เกษตรยั่งยืนกว่า 3 ล้านไร่ และจะให้ขยายเป็น 5 ล้านไร่ในเฟสที่หนึ่งโดยเร็ว และยกระดับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ สามารถขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ได้ถึง 570,000 ไร่ ที่ผ่านการรับรองออการ์นิค มีอัตราเติบโตร้อยละ 16 ต่อปี เป็นอันดับ 7 ของเอเซีย โดยให้วางเป้าหมายว่าต้องเติบโตขยายตัวร้อยละ 25 ต่อปี เพื่อบรรลุเป้าหมายแรก 1 ล้านไร่ โดยกำลังพิจารณาจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีกว่า แผนเร่งด่วนรองรับนโยบายการแบน 3 สาร ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืน นับเป็นจุดเปลี่ยนและสำคัญต่ออนาคตภาคเกษตรและอาหารของประเทศ จึงต้องมีมาตรการและแผนรองรับตอบโจทย์ทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาว เป็นไปตามแนวทางของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 • ข้อมูลข่าวและที่มา

  ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขัน

  ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

  แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message