ดินและน้ำ
SOIL & WATER
 • แผนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ
  แผนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ
 • ความรู้เรื่องดิน
  ความรู้เรื่องดิน
 • ความรู้เรื่องน้ำ
  ความรู้เรื่องน้ำ
แผนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ
  โลโก้กรมพัฒนาที่ดิน
  จัดทำโดย : ศูนย์สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร : 0-2579-1937
  E-mail : cit_6@ldd.go.th
  http://www.ldd.go.th
  • ข้าว
  • อ้อย
  • ข้าวโพด
  • ถั่วเหลือง
  • มันสำปะหลัง
  • สับปะรด
  • ปาล์มน้ำมัน
  • ยางพารา
  • กาแฟ
  • ส้ม
  • ทุเรียน
  • ลำไย
PANDINTHONG.COM
Loading
ดิน สิ่งที่ควรรู้
  1. ดินและการเกิดดิน
  2. 'ดิน' (soils) หมายถึง เทหวัตถุทางธรรมชาติ (natural body) ที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆ ผสมคลุกเคล้ากับอินทรียวัตถุซึ่งปกคลุมผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆ เป็นวัตถุที่ค้่าจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืช
  1. ประวัติและพัฒนาการด้านการสำรวจจำแนกดิน
  2. งานสำรวจและจำแนกดินของประเทศไทยได้เริ่มต้นดำเนินการมาก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณปี พ.ศ. 2478 โดยมี Dr. R.L. Pendleton นักวิทยาศาสตร์ทางดินและการเกษตรชาวอเมริกัน ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงาน ในฐานะที่ปรึกษาของกรมกสิกรรมและประมงในสมัยนั้นเป็นผู้ริเริ่ม
  1. ประวัติและพัฒนาการด้านการสำรวจจำแนกดิน
  2. การสำรวจดิน (soil survey) คือการใช้วิธีการศึกษาทางสนาม และข้อสนเทศจากแหล่งต่างๆ มาประมวลเข้าด้วยกันเพื่อ แจกแจง ให้คำจากัดความ และจำแนกชนิดต่างๆ ของดินในบริเวณใดบริเวณหนึ่งและแบ่งขอบเขตของบริเวณที่ดินแตกต่างกันออกเป็นหน่วยดิน
น้ำ ปัจจัยสำคัญของชาวเกษตรกร
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message