Lastest News

 • 27 พ.ย. 2563

  20 viewer
  กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงานวันดินโลกปี 2563

 • 26 พ.ย. 2563

  19 viewer
  ‘พาณิชย์’ เปิดตัวโครงการ DTN Business Plan Award 2020 ปั้นเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร ใช้ประโยชน์ FTA ลุยตลาดอินเดีย

 • 26 พ.ย. 2563

  18 viewer
  เกษตรฯ ชูยกระดับคุณภาพสินค้าเจาะตลาดส่งออก

 • 25 พ.ย. 2563

  32 viewer
  วันนี้! ธ.ก.ส. จ่ายเงินประกันรายได้ข้าว รอบ 2 ให้เกษตรกร 6.36 แสนคน

 • 24 พ.ย. 2563

  17 viewer
  กรมหม่อนไหมผลักดัน “น่านโมเดล” การผลิตไหมอุตสาหกรรมรังเหลือง

 • 20 พ.ย. 2563

  85 viewer
  โครงการถอดองค์ความรู้สำคัญของเกษตรรุ่นใหม่ New Gen Hug บ้านเกิด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • งานวิจัย
  Research
 • นวัตกรรม
  Innovation
BAAC Research Center Critics
  1. สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ เดือนตุลาคม 2563 และแนวโน้มเดือนพฤศจิกายน 2563
  2. สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ เดือนตุลาคม 2563 และแนวโน้มเดือนพฤศจิกายน 2563
   3 พ.ย. 2563
   รายละเอียด ...
  1. สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ เดือนกันยายน 2563 และแนวโน้มเดือนตุลาคม 2563
  2. สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ เดือนกันยายน 2563 และแนวโน้มเดือนตุลาคม 2563
   1 ต.ค. 2563
   รายละเอียด ...
  1. สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ เดือนสิงหาคม 2563 และแนวโน้มเดือนกันยายน 2563
  2. สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ เดือนสิงหาคม 2563 และแนวโน้มเดือนกันยายน 2563
   8 ก.ย. 2563
   รายละเอียด ...
  1. สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ เดือนกรกฎาคม 2563 และแนวโน้มเดือนสิงหาคม 2563
  2. สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ เดือนกรกฎาคม 2563 และแนวโน้มเดือนสิงหาคม 2563
   30 ก.ค. 2563
   รายละเอียด ...
ทายาทเกษตรกร
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message