• TH EN
    TH
สวทช.ภาคเหนือ มอบรางวัลผญาดีศรีล้านนาให้ 2 เกษตรกรต้นแบบ
  • สวทช.ภาคเหนือ มอบรางวัลผญาดีศรีล้านนาให้ 2 เกษตรกรต้นแบบ
  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ มอบรางวัลผญาดีศรีล้านนา ในการประชุม สวทช. ภาคเหนือ ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2547 เพื่อเชิดชูเกียรติและอนุรักษ์ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ โดยรางวัลผญาดีศรีล้านนาปีนี้เป็นสาขาเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 2 รางวัล ได้แก่ นายปราณีต จรบุตตะ และนางสาวปทุม สุริยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ลดการพึ่งพาปัจจัยทางการเกษตร เช่น แรงงาน ปุ๋ย และสารเคมีทางการเกษตร ปรับลดการใช้น้ำทำเกษตรอินทรีย์ ปรับปรุงดินโดยวิธีธรรมชาติ รวมถึงพัฒนาเครื่องมือและสิ่งจำเป็นทางการเกษตรด้วยวัสดุรีไซเคิลมาใช้งานอย่างง่ายและต้นทุนต่ำ ซึ่งสามารถลดต้นทุนทำการเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมเปิดถ่ายทอดความรู้เกษตรทฤษฏีใหม่แก่ผู้ที่สนใจด้วย

  • อีกรางวัล ได้แก่ นายอุดม ธิพันธ์ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ที่พัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์ด้วยตนเองจากการทดลองคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ คัดต้นกล้า และทำปุ๋ยอินทรีย์จนได้ผลผลิตข้าวที่ดีมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ ยังต่อยอดสู่การปลูกผัก ผลไม้ระบบไฮโดรโปนิกด้วยการควบคุมปัจจัยผลผลิตให้ได้ผลผลิตเป็นไปตามต้องการ รวมถึงถ่ายทอดแนวทางเกษตรดังกล่าวให้เพื่อนเกษตรกรในชุมชนด้วย

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message