• TH EN
  TH
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์บนวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น : บริบทบ้านอุบลพัฒนา
“ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์บนวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น : บริบทบ้านอุบลพัฒนา” ชุดนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้การดำเนินงานของบ้านอุบลพัฒนา หมู่ 14 ตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีแนวคิดสำคัญในการพัฒนา คือ “ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรผสมผสาน” ซึ่งได้มีการพัฒนาฐานอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยว เป็นเกษตรผสมผสาน และการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า ที่ต่อยอดสู่การท่องเที่ยวในชุมชน สามารถดำเนินงานบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นที่รู้จัก และเป็นต้นแบบที่ดีในการศึกษาเรียนรู้ได้
 • “ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์บนวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น : บริบทบ้านอุบลพัฒนา” ชุดนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้จากการดำเนินงานของชุมชนบ้านอุบลพัฒนา หมู่ 14 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองแบบมีส่วนร่วม ประกอบไปด้วยเนื้อหา 5 ส่วน คือ

 • ส่วนที่ 1 ชุมชนเชิงนิเวศ ได้กล่าวถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของบ้านอุบลพัฒนา ที่มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิต

  ส่วนที่ 2 วิถีเกษตรอินทรีย์ ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเกษตรกร ที่เริ่มต้นการพัฒนาจากการทำอาชีพเกษตรกรรม อาชีพเสริม และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • ส่วนที่ 3 การท่องเที่ยวชุมชน ได้กล่าวถึงการพัฒนาที่มีการยกระดับสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว มีการบริหารจัดการทรัพยากร และสร้างฐานอาชีพที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว

  ส่วนที่ 4 ผลลัพธ์แห่งความสุข ได้กล่าวถึงปัจจัยความสำเร็จ และรูปแบบของการดำเนินงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สามารถเผยแพร่ให้สังคมได้ศึกษาเรียนรู้

 • ส่วนที่ 5 เชื่อมโยงเครือข่ายสู่ความยั่งยืน ได้กล่าวถึงแนว ทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต และการเชื่อมต่อกับนโยบายประชารัฐ โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ตอบโจทย์วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพชาวบ้านอุบลพัฒนา

  ยืนยันคำสั่ง?
  คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
  Message