• TH EN
  TH
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์บนวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น : บริบทบ้านแม่ระวาน
“ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์บนวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น : บริบทบ้านแม่ระวาน” ชุดนี้ได้รวมองค์ความรู้จากการดำเนินงานของชุมชนบ้านแม่ระวาน หมู่ 5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีการพัฒนาภายใต้แนวคิด “ หมู่บ้านสาระเพื่อการท่องเที่ยว ” เป็นการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันของชุมชนให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งได้มีการพัฒนารูปแบบการทำเกษตรอินทรีย์ การรักษาป่าและมีการต่อยอดสู่การท่องเที่ยวในชุมชน สามารถดำเนินงานบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ได้
 • ความรู้ “ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์บนวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น : บริบทบ้านแม่ระวาน” ชุดนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้จากการดำเนินงานของชุมชนบ้านแม่ระวาน หมู่ 5 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองแบบมีส่วนร่วม ประกอบไปด้วยเนื้อหา 5 ส่วน คือ

 • ส่วนที่ 1 วิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของหมู่บ้านแม่ระวาน ที่มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของชุมชน และการพัฒนาสู่การสร้างอาชีพในชุมชน

  ส่วนที่ 2 ก้าวที่กล้าตามวิถีเกษตรอินทรีย์ ได้กล่าวถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปรับให้เข้ากับบริบทชุมชน เชื่อมกับทุนภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

 • ส่วนที่ 3 ท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่ระวาน ได้กล่าวถึงการนำทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางธรรมชาติ มาพัฒนาที่มีการยกระดับสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว และมีการบูรณาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ ที่หนุนเสริมการพัฒนา

 • ส่วนที่ 4 ก้าวแห่งความสำเร็จ กล่าวถึงปัจจัยของความสำเร็จ และรูปแบบของการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแม่ระวาน

  ส่วนที่ 5 ยกระดับสู่ความยั่งยืน กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต และการเชื่อมต่อกับนโยบายประชารัฐ โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตชุมชนแม่ระวาน

  ยืนยันคำสั่ง?
  คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
  Message