• TH EN
  TH
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์บนวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น : บริบทบ้านหัวขัว
“ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์บนวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น : บริบทบ้านหัวขัว” ชุดนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้จากการดำเนินงานของบ้านหัวขัว หมู่ 4 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีแนวคิดที่สำคัญในการพัฒนา คือ “ ท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ” ซึ่งได้มีการพัฒนาฐานอาชีพเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า ที่ต่อยอดสู่การท่องเที่ยวในชุมชนที่มีผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถดำเนินงานบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นที่รู้จัก และเป็นต้นแบบที่ดีในการศึกษาเรียนรู้ได้
 • “ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์บนวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น : บริบทบ้านหัวขัว” ชุดนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้จากการดำเนินงานของชุมชนบ้านหัวขัว หมู่ 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองแบบมีส่วนร่วม ประกอบไปด้วยเนื้อหา 5 ส่วน คือ

 • ส่วนที่ 1 บ้านฉันมีดี ได้กล่าวถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ที่มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนบ้านหัวขัว

  ส่วนที่ 2 เกษตรอินทรีย์ตามวิถีแห่งความสุข ได้กล่าวถึงการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ ที่เริ่มต้นการพัฒนาจากอาชีพทำนา ปลูกผัก และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • ส่วนที่ 3 การท่องเที่ยวชุมชนบ้านหัวขัว กล่าวถึงการพัฒนาที่มีการยกระดับสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งมีการบริหารจัดการต้นทุนชุมชน ที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวบนพื้นฐานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวในระดับต่างๆ

 • ส่วนที่ 4 ปัจจัยความสำเร็จและรูปแบบการพัฒนา กล่าวถึงปัจจัยของความสำเร็จ และรูปแบบของการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สามารถเผยแพร่ให้สังคมได้ศึกษาเรียนรู้

  ส่วนที่ 5 ยกระดับสู่ความยั่งยืน กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต และการเชื่อมต่อกับนโยบายประชารัฐ โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตชาวบ้านหัวขัว

  ยืนยันคำสั่ง?
  คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
  Message
  Error 1048: Can not save data. (Column \'knowledgebase_type_idx\' cannot be null)