• TH EN
  TH
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์บนวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น : บริบทบ้านคลองน้ำเป็น
“ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์บนวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น : บริบทบ้านคลองน้ำเป็น” ชุดนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้จากการดำเนินงานของบ้านคลองน้ำเป็น หมู่ 8 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มีแนวคิดที่สำคัญในการพัฒนา คือ “ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ” ซึ่งได้มีการพัฒนาฐานอาชีพเกษตรกรรม การทำสวนผลไม้ ที่ต่อยอดสู่การท่องเที่ยวในชุมชนที่มีผสมผสานกับสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถดำเนินงานบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นที่รู้จัก และเป็นต้นแบบที่ดีในการศึกษาเรียนรู้ได้
 • “ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์บนวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น : บริบทบ้านคลองน้ำเป็น” ชุดนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้จากการดำเนินงานของชุมชนบ้านคลองน้ำเป็น หมู่ 8 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองแบบมีส่วนร่วม ประกอบไปด้วยเนื้อหา 5 ส่วน คือ

 • ส่วนที่ 1 ก้าวที่มั่นใจ ได้กล่าวถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ที่มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของบ้านคลองน้ำเป็น

  ส่วนที่ 2 เกษตรปลอดภัยที่ก้าวหน้า ได้กล่าวถึงการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเกษตรกรรม ที่เริ่มต้นการพัฒนาจากการทำสวนผลไม้ การบริหารจัดการน้ำ และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต

 • ส่วนที่ 3 พัฒนาสู่การท่องเที่ยว กล่าวถึงการพัฒนาที่มีการยกระดับสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว มีการบริหารจัดการต้นทุนชุมชน ที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวบนพื้นฐานอาชีพ และสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวในระดับต่างๆ

 • ส่วนที่ 4 ความสำเร็จที่ภูมิใจ กล่าวถึงปัจจัยของความสำเร็จ และรูปแบบของการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สามารถเผยแพร่ให้สังคมได้ศึกษาเรียนรู้

  ส่วนที่ 5 ก้าวต่อไปที่ยั่งยืน ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต และการเชื่อมต่อกับนโยบายประชารัฐ โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตชาวบ้านคลองน้ำเป็น

  ยืนยันคำสั่ง?
  คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
  Message