• TH EN
  TH
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์บนวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น : บริบทบ้านผารังหมี
“ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์บนวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น : บริบทบ้านผารังหมี” ชุดนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้การดำเนินงานของบ้านผารังหมี หมู่ ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีแนวคิดสำคัญในการพัฒนา คือ “ ท่องเที่ยวธรรมชาติสู่การสร้างอาชีพ ” ซึ่งได้มีการพัฒนาฐานอาชีพทำนา เป็นเกษตรผสมผสาน และการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า ที่ต่อยอดสู่การท่องเที่ยวในชุมชน สามารถดำเนินงานบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นที่รู้จักและเป็นต้นแบบที่ดีในการศึกษาเรียนรู้ได้
 • “ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์บนวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น : บริบทบ้านผารังหมี” ชุดนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้จากการดำเนินงานของชุมชนบ้านผารังหมี หมู่ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองแบบมีส่วนร่วม ประกอบไปด้วยเนื้อหา 5 ส่วน คือ

 • ส่วนที่ 1 วิถีชุมชนวิถีเกษตรกรรม ได้กล่าวถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของบ้านผารังหมี ที่มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของชุมชน

  ส่วนที่ 2 ก้าวแห่งวิถีเกษตรอินทรีย์ ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวนา ที่เริ่มต้นการพัฒนาจากการทำนา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน และการสนับสนุนของเครือข่าย

 • ส่วนที่ 3 การท่องเที่ยวชุมชน ได้กล่าวถึงการพัฒนาที่มีการยกระดับสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

  ส่วนที่ 4 ก้าวแห่งความสำเร็จ เป็นการกล่าวถึงปัจจัยของความสำเร็จ และรูปแบบของการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สามารถเผยแพร่ให้สังคมได้ศึกษาเรียนรู้

 • ส่วนที่ 5 ยกระดับสู่ความยั่งยืน กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต และการเชื่อมต่อกับนโยบายประชารัฐ โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตชาวบ้านผารังหมี

  ยืนยันคำสั่ง?
  คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
  Message