• TH EN
  TH
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์บนวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น : บริบทบ้านหนองเขิน
“ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์บนวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น : บริบทบ้านหนองเขิน” ชุดนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้จากการดำเนินงานของชุมชนบ้านหนองเขิน หมู่ 5 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มีการพัฒนาภายใต้แนวคิด “ อาชีพดีชีวิตดี ” เป็นการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันของชุมชนให้มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ซึ่งได้มีการพัฒนาการแปรรูปอาหารที่สามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวในชุมชน สามารถดำเนินงานบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นที่รู้จัก และเป็นต้นแบบที่ดีในการศึกษาเรียนรู้ได้
 • “ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์บนวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น : บริบทบ้านหนองเขิน” ชุดนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้จากการดำเนินงานของชุมชนบ้านหนองเขิน หมู่ 5 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองแบบมีส่วนร่วม ประกอบไปด้วยเนื้อหา 5 ส่วน คือ

 • ส่วนที่ 1 เปิดประตูสู่หนองเขิน ได้กล่าวถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของหมู่บ้านหนองเขินที่มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของชุมชน

  ส่วนที่ 2 สู่วิถีเกษตรผสมผสาน กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่เริ่มต้นการพัฒนาจากการทำอาชีพการเกษตร การตั้งกลุ่ม และแปรรูปสินค้า

 • ส่วนที่ 3 ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้กล่าวถึงการพัฒนาที่มีการยกระดับสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว การแสดงออกของวัฒนธรรมท้องถิ่น และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเครือข่ายสำคัญ

  ส่วนที่ 4 ปัจจัยความสำเร็จและรูปแบบการพัฒนา กล่าวถึงปัจจัยของความสำเร็จ และรูปแบบของการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สามารถเผยแพร่ให้สังคมได้ศึกษาเรียนรู้

 • ส่วนที่ 5 ยกระดับสู่ความยั่งยืน กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต และการเชื่อมต่อกับนโยบายประชารัฐ โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของชุมชน

  ยืนยันคำสั่ง?
  คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
  Message