• TH EN
    TH
บันทึกความรู้ จากภูผาสู่มหานที : พื้นที่ต้นแบบบูรณาการเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม บริบทตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • บันทึกความรู้ จากภูผาสู่มหานที : พื้นที่ต้นแบบบูรณาการเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม บริบทตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • เอกสารชุดความรู้ “จากภูผาสู่มหานที” ชุดนี้ เป็นการรวมร่วม องค์ความรู้จากการปฏิบัติของชาวตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้แนวคิดท้องถิ่นพึ่งตนเอง ที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ จนสามารถดำเนินงานบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก จนเกิดเป็นรูปแบบของการทำงานร่วมกัน เป็นที่รู้จักกันในนาม “ทองมงคล โมเดล”

  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ...) ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมจนเกิดผลสำเร็จนี้ ได้เห็นคุณค่าขององค์ความรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญาปฏิบัติของชาวตำบลทองมงคล จึงได้จัดให้มีการถอดบทเรียนสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ต่อเครือข่าย และสังคมที่สนใจ ในการดำเนินงานดังกล่าวนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้นำ และทีมงาน ของชาวตำบลทองมงคล

  • ทางคณะผู้จัดทำชุดองค์ความรู้ ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนทำให้เอกสารชุดความรู้นี้มีความสมบูรณ์ในทุกมิติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง หากมีขอผิดพลาดประการใด ขอน้อมรับไว้ ณ โอกาสนี้

  • คณะผู้จัดทำ

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message