• TH EN
    TH
บันทึกความรู้ สายยาวแห่งสายสัมพันธ์ : ต้นแบบชุมชนพึ่งตนเอง บนฐานงานอาชีพและวิถีเกษตรอินทรีย์ บริบทบ้านสายยาว ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรั
  • บันทึกความรู้  สายยาวแห่งสายสัมพันธ์ : ต้นแบบชุมชนพึ่งตนเอง บนฐานงานอาชีพและวิถีเกษตรอินทรีย์ บริบทบ้านสายยาว ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง   จังหวัดบุรีรั
  • บันทึกความรู้ “ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. : ชุมชนสายยาว ” ชุดนี้ ได้รวบรวมองค์ความรู้จากการปฏิบัติของชุมชนสายยาว ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มีการพัฒนาภายใต้แนวคิด “ คุณธรรมนำการปฏิบัติ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นการสร้างอนาคตร่วมกันของชุมชน ด้วยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจขึ้น จนสามารถดำเนินงานบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ จนเป็นที่รู้จักกันในรูปแบบชุมชนพึ่งตนเอง พึ่งพากัน และเชื่อมโยงเครือข่าย

  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ...) ได้เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนา และยกระดับการรวมกลุ่มให้เป็นศูนย์เรียนรู้จนเกิดผลสำเร็จนี้ ได้เห็นคุณค่าขององค์ความรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญาปฏิบัติของชุมชนสายยาว จึงได้จัดให้มีการถอดบทเรียนสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ต่อเครือข่ายและสังคมที่สนใจต่อไป

  • คณะผู้จัดทำชุดองค์ความรู้ ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนทำให้บันทึกชุดความรู้นี้มีความสมบูรณ์ในทุกมิติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง หากมีขอผิดพลาดประการใด ขอน้อมรับไว้ ณ โอกาสนี้

  • คณะผู้จัดทำ

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message