• TH EN
    TH
บันทึกความรู้ กระบวนทัศน์บ้านดงลิง : พื้นที่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง บนพื้นฐานการรวมกลุ่มด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม บริบทบ้านดงลิง ตำบลเจ้าท่า อำเภอ
  • บันทึกความรู้ กระบวนทัศน์บ้านดงลิง  :  พื้นที่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง  บนพื้นฐานการรวมกลุ่มด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม บริบทบ้านดงลิง ตำบลเจ้าท่า อำเภอ
  • บันทึกความรู้ กระบวนทัศน์บ้านดงลิง ชุดนี้ เป็นการรวมองค์ความรู้จากการปฏิบัติของชาวบ้านดงลิง ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ท้องถิ่นพึ่งตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นการรวมพลังชุมชนจัดทำสถาบันการเงินชุมชนแก้ปัญหาแหล่งทุน เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชีพ พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในวิถีพอเพียง ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก จนเกิดเป็นรูปแบบของการทำงานร่วมกัน

  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมจนเกิดผลสำเร็จนี้ ได้เห็นคุณค่าขององค์ความรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญาปฏิบัติของชาวบ้านดงลิง จึงได้มีการถอดบทเรียนสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ต่อเครือข่ายและสังคมที่น่าสนใจ ในการดำเนินงานดังกล่าวนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้นำ และทีมงานของชาวบ้านดงลิง

  • ทางคณะผู้จัดทำชุดองค์ความรู้ ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนทำให้เอกสารชุดความรู้นี้มีความสมบูรณ์ในทุกมิติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอน้อมรับไว้ ณ โอกาสนี้

  • คณะผู้จัดทำ

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message