• TH EN
    TH
บันทึกความรู้ ปางปุกพลังที่บริสุทธิ์ : ต้นแบบการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ บนพื้นฐานการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความพอเพียง บริบทบ้านปางปุก ตำบลนาไร่หลวง
  • บันทึกความรู้  ปางปุกพลังที่บริสุทธิ์ : ต้นแบบการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ บนพื้นฐานการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความพอเพียง บริบทบ้านปางปุก ตำบลนาไร่หลวง
  • บันทึกความรู้ ปางปุกพลังที่บริสุทธิ์ “ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. : บ้านปางปุก ” ชุดนี้ ได้รวบรวมองค์ความรู้จากการปฏิบัติของชุมชนบ้านปางปุก ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ซึ่งได้มีการพัฒนาภายใต้แนวคิด “ รวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็ง สู่วิถีพอเพียง ” เป็นการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันของชุมชน มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และสถาบันการเงินชุมชนขึ้น จนสามารถดำเนินงานบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ จนเป็นที่รู้จักกันในรูปแบบชุมชนพึ่งตนเอง พึ่งพากัน และเชื่อมโยงเครือข่าย

  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ...) ได้เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนา และยกระดับการรวมกลุ่มให้เป็นศูนย์เรียนรู้จนเกิดผลสำเร็จนี้ ได้เห็นคุณค่าขององค์ความรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญาปฏิบัติของชุมชนบ้านปางปุก จึงได้จัดให้มีการถอดบทเรียนสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ต่อเครือข่ายและสังคมที่สนใจต่อไป

  • คณะผู้จัดทำชุดองค์ความรู้ ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนทำให้บันทึกชุดความรู้นี้มีความสมบูรณ์ในทุกมิติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอน้อมรับไว้ ณ โอกาสนี้

  • คณะผู้จัดทำ

    กุมภาพันธ์ 2560

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message