• TH EN
    TH
บันทึกความรู้ ทรัพย์ในดินบนวิถีพอเพียง : พื้นที่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง บนพื้นฐานการรวมกลุ่มด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม บริบทบ้านประสานมิตร ตำบลพะโต
  • บันทึกความรู้   ทรัพย์ในดินบนวิถีพอเพียง : พื้นที่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง บนพื้นฐานการรวมกลุ่มด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  บริบทบ้านประสานมิตร ตำบลพะโต
  • บันทึกความรู้ “ทรัพย์ในดินบนวิถีพอเพียง” ชุดนี้ เป็นการรวมองค์ความรู้จากการปฏิบัติของชาวบ้านประสานมิตร ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ท้องถิ่นพึ่งตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นการแก้ไขปัญหาวิกฤติหนี้นอกระบบ จัดตั้งธนาคารต้นไม้เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินชุมชนจนสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก จนเกิดเป็นรูปแบบของการทำงานร่วมกัน

  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมจนเกิดผลสำเร็จนี้ ได้เห็นคุณค่าขององค์ความรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญาปฏิบัติของชาวบ้านประสานมิตร จึงได้มีการถอดบทเรียนสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ต่อเครือข่ายและสังคมที่น่าสนใจ ในการดำเนินงานดังกล่าวนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้นำ และทีมงาน ของชาวบ้านประสานมิตร

  • ทางคณะผู้จัดทำชุดองค์ความรู้ ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนทำให้บันทึกชุดความรู้นี้มีความสมบูรณ์ในทุกมิติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง หากมีขอผิดพลาดประการใด ขอน้อมรับไว้ ณ โอกาสนี้

  • คณะผู้จัดทำ

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message