• TH EN
    TH
ทิศทางการพัฒนา โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง เครือข่ายธนาคารต้นไม้ต้นน้ำเพชร โฮมสเตย์กินรี ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : บ้านถ้ำเสือ
  • ทิศทางการพัฒนา โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง เครือข่ายธนาคารต้นไม้ต้นน้ำเพชร โฮมสเตย์กินรี ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : บ้านถ้ำเสือ
  • การรวมกลุ่มจัดตั้งธนาคารต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาสู่ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โฮมสเตย์กินรี สร้างความกลมกลืนของชุมชนและธรรมชาติ

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message