• TH EN
    TH
ทิศทางการพัฒนา โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง วิสาหกิจปลูกผักอินทรีย์ สร้างรายได้สู่ชุมชน : บ้านเขาดิน
  • ทิศทางการพัฒนา โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง วิสาหกิจปลูกผักอินทรีย์ สร้างรายได้สู่ชุมชน : บ้านเขาดิน
  • การรวมตัว จัดทำประชาคม ระดมความคิด แก้ปัญหาตรงประเด็น โดยการจัดตั้งวิสาหกิจปลูกผักอินทรีย์ ผลิตและรวบรวมผักอินทรีย์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message