• TH EN
    TH
ละเมิดจากทำงานล่าช้า
  • ละเมิดจากทำงานล่าช้า
  • สมัยนี้หน่วยงานต่างๆ พยายามพัฒนาระบบการทำงานให้มีความรวดเร็ว มีกำหนดเวลาปฏิบัติที่ชัดเจน มีระเบียบต่างๆ ออกมาควบคุม กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ก็มีกันไปยังงั้น เสร็จเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ท่าน เจ้านายไม่กวดขันก็รอกันไป พูดกันตรงๆ วัฒนธรรมข้าราชการไทยที่เหนียวแน่นอย่างยิ่ง คือ การทำงานให้เข้าตาเจ้านายเท่านั้น เห็นๆ กันอยู่ คนที่ทำงานอยู่ในสายตานายก็ชื่นชมรุ่งเรืองกันทั้งนั้น คนที่ทำงานเห็นแก่ประชาชนโดยไม่สนนาย ไม่เคยเห็นจะไปรอดสักคน แล้วคนพวกนี้แหละที่เติบโตมาเป็นเจ้านาย เป็นวงจรห่วงโซ่กันต่อไป คนที่ทำงานเป็นเนิบ ๆ ช้า ๆ เพราะไม่มีระเบียบกำหนดเวลาไว้ชัดเจน และอีกอย่างไม่ใช่เรื่องของตัว เรื่องของท่าน ไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านที่ต้องอดทน กระทั่งข้าราชการด้วยกันก็ต้องเจอเพราะเข้าสเปกกรณีหลัง เรื่องของท่าน ไม่ใช่เรื่องของตัว จึงต้องขอเรียนว่า ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว ประเภท ยะการ ยะงาน และยะเนิบ ๆ สมัยนี้ถ้าไปสร้างความเสียหายให้กับผู้ใด ต้องจ่ายค่าเสียหายให้เขาเต็ม ๆ ดังเช่น ท่านประมงจังหวัดท่านหนึ่งพลาดพลั้งไปถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย ผลการสอบสวนท่านไม่ปรากฏความผิดแต่อย่างใด กระบวนการต่อไปกรมประมงรายงานผลการสอบสวนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป และก่อนขั้นตอนนี้จะเสร็จสิ้น ท่านประมงจังหวัดซึ่งเซ็งชีวิตการรับราชการเหลือที่จะกล่าวได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต เกษียณก่อนกำหนด อยู่ไปทำไม รับเงินขวัญถุงจากโครงการฯเป็นเงินก้อนมาทำมาหากินดีกว่า มารบ่มี บารมีบ่เกิด มารตัวเบ้อเริ่มมาสกัดดาวรุ่งจนได้ ท่านประมงจังหวัดได้รับแจ้งจาก สำนักงาน ก.พ. ว่า เนื่องจากเรื่องการสอบสวนทางวินัยของท่านอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านประมงจังหวัดจึงไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนี้ ไปก้มหน้าก้มตาทำงานราชการต่อไป ต้องกล้ำกลืนกลับไปทำงานรับราชการกันจนเกษียณต่อไป แต่นี่ถ้าไม่ทำงานล่าช้าแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง เรื่องของท่าน ไม่ใช่เรื่องของตัว เรื่องการพิจารณาที่ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรฯก็คงเสร็จทันการ ป่านนี้มีเงินไปทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งหอยปูปลาส่วนตัวไปนานแล้ว อย่ากระนั้นเลย หาความรับผิดชอบกันมั่งดีกว่า ท่านประมงจังหวัดจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรมประมงและกระทรวงเกษตรฯรับผิดชดใช้เงิน เท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับหากได้เข้าร่วมโครงการฯ มัวแต่เอ้อระเหยลมโชยผู้ฟ้องคดีจึงอดเข้าร่วมโครงการฯเป็นเพราะความผิดโดยตรงของสองหน่วยงานเจ้าสังกัดนี่แหละที่ทำงานล่าช้ากันจริง ๆ ครั้งแรกท่านประมงจังหวัดถูกต่อยร่วงนับแปด ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษา ยกฟ้อง สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร ยังเหลืออีกสี่ยก ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ ฯว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา กำหนดระยะเวลาการพิจารณาสอบสวนทั้งหมดเป็นเวลา ๒๗๐ วัน การที่ฝ่ายวินัยของกรมประมงใช้เวลาสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีเกินกว่า ๒๗๐ วัน จนมาที่ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรฯ มีมติรับทราบผลจากการสอบสวนของกระทรวงฯ เองเป็นระยะเวลารวม ๒๖๖ วัน ซึ่งระยะเวลาการทำคำสั่งปกครอง ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน หากล่วงพ้นเก้าสิบวันถือว่าล่าช้าเป็นเหตุนำคดีมาสู่ศาลได้ ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ ถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ข้ออ้างว่า มีอัตรากำลังน้อยเป็นเหตุให้งานล่าช้าเป็นข้ออ้างที่ไม่ประกอบด้วยเหตุผลที่ควรแก่การรับฟัง เมื่อการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงเกษตรฯ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับสิทธิให้เข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด และเมื่อไม่ปรากฏเหตุว่า ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ ที่จะเข้าร่วมโครงการฯไม่ได้ ดังนั้น การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควรของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นผลโดยตรง ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความเสียหายไม่ได้รับเงินขวัญถุงจำนวนเจ็ดเท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ผู้ฟ้องคดียังรับราชการต่อได้เงินเดือนเหมือนเดิม เสียหายตรงไหน ท่านว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะรับราชการต่อมาจนเกษียณอายุราชการ แต่เมื่อคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้จากการประกอบอาชีพอื่นๆหลังการลาออกจากราชการก่อนกำหนดกับรายได้ที่ได้รับจากการรับราชการต่อมาน่าจะ เกลื่อนกลืนหักกลบกันไป จึงไม่ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์ใดๆ จากการรับราชการต่อมาที่อาจชดเชยการไม่ได้รับเงินขวัญถุงได้ พิพากษากลับ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าขวัญถุงเป็นเงิน ๒๒๘,๑๘๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๙๘/๒๕๕๐)

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message