ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
ธ.ก.ส.พร้อมออกมาตรการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ (พักทรัพย์ พักหนี้) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในทุกสถานการณ์
23 ก.ค. 2564
105
ธ.ก.ส.พร้อมออกมาตรการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ (พักทรัพย์ พักหนี้) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในทุกสถานการณ์
คุณสมบัติ
- เป็นเกษตรกร ผู้ประกอบการ (บุคคล/นิติบุคคล) สหกรณ์ภาคการเกษตรที่ประกอบธุรกิจพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม บริการ และธุรกิจเกษตรในประเทศไทย
- มีหนี้เงินกู้ หรือมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันเงิน ก่อนวันที่ 1 มี.ค. 2564
- มีสถานะเป็น non NPLs ณ 31 ธ.ค. 62
- มีความประสงค์ที่จะโอนทรัพย์สินจํานองเพื่อชําระหนี้
 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
- กําหนดระยะเวลาในการซื้อคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่โอนทรัพย์สินเป็นหลักประกัน หรือตามที่ ธปท. ประกาศ
- ราคาทรัพย์สินเพื่อการชําระหนี้ เป็นราคาที่ตกลงกันในราคา ตลาด ตามวิธีปฏิบัติของ ธ.ก.ส. การซื้อคืนให้สิทธิ เจ้าของทรัพย์สิน หรือบุคคลอื่นซึ่งเจ้าของทรัพย์กําหนดชื่อคืนได้ตามที่ พ.ร.ก. และ ประกาศของ ธปท. กําหนดไว้
สิทธิประโยชน์
- ได้รับการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียม
- ลูกค้าที่โอนทรัพย์สินเพื่อชําระหนี้แล้ว สามารถขอรับสินเชื่อ ตามมาตรการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจได้
สอบถามโทร Call Center 02-5550555 หรือติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ
 
ที่มา : ธ.ก.ส. BAAC Thailand
PANDINTHONG.COM
Loading