ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
เกษตร​ฯ​ เสนอ​ UN พลิกโฉมสู่​ “ระบบอาหาร​และ​เกษตร​ที่​ยั่งยืน”
29 ก.ค. 2564
102
กรุงเทพ​ฯ​ 28​ ก.ค. – “รมว.เฉลิม​ชัย” ​แถลง​ต่อ UN​ ไทยนำโมเดล​เศรษฐกิจ​สีเขียว​มาใช้​แล้ว​ มุ่งบรรลุการพัฒนา​ที่​ยั่งยืน​ ด้านปลัด​เกษตร​ฯ​ เชิญ​ชวนทุกประเทศ​ปรับระบบผลิต​อาหาร​ให้​เป็นมิตร​กับ​สิ่งแวดล้อม​ มีคุณภาพ​และ​ปลอด​ภ​ัยใ​นราคาที่เข้าถึง​ได้

        นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมน​ตรีว่าการก​ระทรวงเกษต​รและสหกรณ์​ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการ​ประชุม Pre-Summit ผู้นำด้านระบบอาหารโลกของสหประชาชาติ (The 2021 UN Food Systems Summit) กล่าวถ้อยแถลง​ต่อที่ประชุม​ถึง​แนวทางพลิกโฉมระบบอาหารของประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน ด้วยนโยบาย 3S คือ​ความปลอดภัย​ (Safety) ความมั่นคง​ (Security) และความยั่งยืน​ (Sustainability) ที่สำคัญ​ประเทศไทยได้นำโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) มาใช้ในการพัฒนาและปรับตัว โดยมีการสนับสนุนการวิจัยและลงทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอด​จนนำ “เกษตรอัจฉริยะ” และใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาภาคเกษตรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งนี้​ ประเทศไทยพร้อมเป็น “ครัวของโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Kitchen of the World)” ช่วงที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้จัดเวที “ชวนคิดชวนคุย” (National Dialogues) รวมทั้งประชุมกับหน่วยงานสหประชาชาติ และ สำนักงาน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อรวบรวมแนวคิด ข้อเสนอแนะ และ แนวทางในการปรับเปลี่ยนพลิกโฉมระบบอาหารและภาคเกษตรของประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนเช่น 1) การสร้างความเข้มแข็ง ในการพึ่งพาตนเองด้านอาหารตั้งแต่ระดับครัวเรือน ประเทศไทยน้อมนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “เกษตรทฤษฎีใหม่” มาเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบอาหารและภาคเกษตรในระดับหมู่บ้านและตำบลทั่วประเทศ 2) การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเน้นความสำคัญของบทบาทเกษตรกรรายย่อย สตรีและยุวเกษตรกร และ 3) การขับเคลื่อนนโยบายโลกไปสู่การปฏิบัติจริงในระดับพื้นที่ 4) การลดความเหลื่อมล้ำและทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างยุติธรรม

          รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​เกษตร​ฯ​ ย้ำว่า​ เราต้องมีระบบอาหารที่รักษาสมดุลในทุกมิติ ประชาชนทุกคนต้องกินอิ่ม มีสุขภาพดี และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดก​ระทรวงเกษต​รและสหกรณ์​ พร้อมด้วยอัครราชทูตฝ่ายเกษตรและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ FAO/IFAD/WFP ณ กรุงโรม เข้าร่วมการประชุม Ministerial Roundtable เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการปรับเปลี่ยนระบบอาหารของโลก และการดำเนินงานตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลายหลายทางชีวภาพ และการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (Rio Convention)

          ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวในที่ประชุมว่า ที่ผ่านมาระบบการผลิตอาหารของเราได้สร้างผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างความเสื่อมโทรมของดิน ทำลายทรัพยาการธรรมชาติ และทำให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นในประเทศไทยจึงมอง “ระบบอาหาร” แบบองค์รวม ในการปรับเปลี่ยนและพลิกโฉมไปสู่ “ระบบอาหารและเกษตรที่ยั่งยืน” ทั้งนี้​ทุก​ฝ่ายต้องจับมือร่วมกันเพื่อเร่งดำเนินการให้ทุกคนมี “อาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ” ในราคาที่ไม่แพงและเข้าถึงได้ เชื่อมโยงทุกนโยบายและบูรณาการการทำงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน” ตลอด​จนต้องคิดใหม่ว่า​ ทำอย่างไรจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง​ หาวิธีการ​ให้การผลิตอาหารหรือทำเกษตรไม่ส่งผลกระทบและไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง​รัฐบาลต้องให้ความสำคัญ โดยกำหนดเป็น “วาระแห่งชาติด้านระบบอาหารและเกษตรที่ยั่งยืน

“ขอเรียกร้องให้ทุกประเทศและทุกคน ทำงานร่วมกันเฝสร้างระบบอาหารที่ดีขึ้น เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ต่อไป” ปลัด​กระทรวง​เกษตร​ฯ​กล่าว​

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย

https://tna.mcot.net/business-747910

 

PANDINTHONG.COM
Loading