• TH EN
    TH
พณ.-กฟผ. เร่งดูดซับสต็อกปาล์ม 16 พ.ค.เปิดรับซื้อ 2 แสนตันจากโรงสกัด ลั่นผลปาล์มถึง3บาท/กก.
  • พณ.-กฟผ. เร่งดูดซับสต็อกปาล์ม 16 พ.ค.เปิดรับซื้อ 2 แสนตันจากโรงสกัด ลั่นผลปาล์มถึง3บาท/กก.
  • นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำและจัดทำสต็อกส่วนเกิน ว่า ในส่วนของให้จัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 2 แสนตัน เพื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง เพิ่มเติมจากเดิมรับซื้อแล้ว 1.6 แสนตัน นั้น กรมฯได้ดำเนินการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มจากโรงสกัดทั้งหมด 149 แห่งแล้ว ซึ่งมีสต็อกน้ำมันดิบรวม 2.08 แสนตัน โดยได้จัดส่งรายชื่อพร้อมปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่ตรวจได้ให้ กฟผ. เพื่อใช้เป็นพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นใบสมัครจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ กฟผ. และออกประกาศรายชื่อโรงสกัดและเกณฑ์รับซื้อน้ำมันดิบภายในวันที่ 13 พฤษภาคม เปิดให้โรงสกัดยื่นเสนอขายในวันที่ 16 พฤษภาคม ประกาศผลในวันที่ 17 พฤษภาคม และลงนามระหว่างกฟผ.และโรงสกัดในวันที่ 21 พฤษภาคม จากนั้นให้ส่งมอบให้ครบภายใน 15 วัน

  • นายวิชัย กล่าวว่า เบื้องต้นเห็นว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ กฟผ. ควรรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 16.25 – 16.50 บาท จะสะท้อนราคาผลปาล์มน้ำมันจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 2.50 – 3.00 บาท ใกล้เคียงกับต้นทุนของเกษตรกร โดยกรมการค้าภายในพิจารณาจากราคาน้ำมันปาล์มดิบ ส่งมอบ ณ กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระของผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ กฟผ. ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เช่น ค่าขนส่ง ค่ารักษาคุณภาพ ค่าสูญเสีย ค่าประกันภัยสินค้า และค่าประกันสัญญา เป็นต้น
  • ทั้งนี้ ได้กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการต้องเป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่เป็นเจ้าของน้ำมันปาล์มดิบ และสต็อกไว้ในคลังของตัวเองเท่านั้นในปริมาณไม่น้อยกว่า 50% ของปริมาณที่เสนอขาย น้ำมันปาล์มดิบที่ขายต้องมีกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid:FFA) ไม่เกิน 5% ความชื้นไม่เกิน 0.05 % ทั้งนี้ กฟผ. จะชำระเงินค่าน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ผู้ขาย ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารประกอบการเรียกให้ชำระเงินถูกต้องและครบถ้วน การดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ 2 แสนตันให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562
  • “ภายในเดือนมิถุนายนสถานการณ์ปาล์มจะเข้าภาวะปกติ โดยสต็อกเดิมจะเหลือประมาณ 1 แสนตัน ก่อนปาล์มใหม่จะออกสู่ตลาดอีกทั้งในเดือนกรกฎาคม ที่เฉลี่ยต่อปีจะมีน้ำมันปาล์มประมาณ 3 ล้านตัน ในส่วนนี้เพื่อการบริโภค 1.2-1.3 ล้านตัน /ปี เพื่อใช้ผลิตเชื้อเพลิง 1-1.2 ล้านตัน/ปี ที่เหลือ 5 แสนตัน แยกเป็นส่งออก 2.5 แสนตัน และสต๊อกเพื่อความมั่นคงทางอาหาร 2.5 แสนตัน ก็จะทำให้ราคาปาล์มไม่ต่ำกว่า 3 บาท/กก. จากปัจจุบัน 2-2.40 บาท ที่มีราคาน้ำมันปาล์มไม่ถึง 16 บาทต่อกก. โดยแผนระยะยาวยังเน้นนำไปผลิตเชื้อเพลิงบี20และบี100 “ นายวิชัย กล่าว
  • นายวิชัย กล่าวว่า ในส่วนของการชดเชยค่าใช้จ่ายในการผลิตให้กับกฟผ. เพื่อไม่มีการผลักภาระค่าไฟฟ้าเพิ่มกับประชาชนนั้น มติครม.ให้กฟผ.หารือกับกระทรวงการคลัง ในเรื่องต้นทุนการผลิตและเงินที่กฟผ.ต้องนำส่งรัฐ ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message