• TH EN
  TH
ชาวเรือประมงเฮลั่น! รับเงินชดเชยแล้ว27ล.
 • ชาวเรือประมงเฮลั่น! รับเงินชดเชยแล้ว27ล.
 • กรมประมงจ่ายชดเชยเรือประมงออกนอกระบบระยะที่ 1 แล้วจำนวน 53 ลำ รวมเป็นเงินกว่า 27 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากการที่กรมประมงได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมเจ้าท่า สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และชาวประมง ในการซักซ้อมความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติวิธีจ่ายค่าชดเชยเรือประมงที่นำออกนอกระบบ ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) ช่วงที่ 1 ตามนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงอย่างเร่งด่วนไปแล้ว ได้มีเจ้าของเรือประมงที่ได้รับค่าชดเชยเข้ามายื่นเอกสารทำสัญญาแล้วจำนวน 248 ลำ โดยมีเรือที่ได้ผ่านการเห็นชอบสัญญาแล้วจำนวน 203 ลำ ส่วนเรืออีก 45 ลำ นั้นอยู่ในระหว่างการดำเนินการทางด้านเอกสาร

 • สำหรับความคืบหน้าของการจ่ายเงินค่าชดเชย ขณะนี้มีเรือประมงที่ได้รับการอนุมัติการจ่ายเงินค่าชดเชยแล้ว จำนวน 144 ลำ จากจำนวน 203 ลำ โดยจากข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ได้มีการทยอยจ่ายเงินค่าชดเชยดังกล่าว ให้กับเจ้าของเรือประมงไปแล้วจำนวน 53 ลำ เป็นจำนวนเงิน 27,933,730 บาท ส่วนเรือประมงที่เหลือนั้น อยู่ในระหว่างการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

 • วันเดียวกัน นายสุรนารถ จิตต์เอื้อเฟื้อ แรงงานจังหวัดระนอง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง ฝ่ายความมั่นคง ทหาร ปกครอง ประมง เจ้าท่าภูมิภาค ตำรวจน้ำ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนไทย-เมียนมา หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ พังงา ร่วมออกตรวจแรงงานในกิจการเรือประมงทะเล โดยได้รับการสนับสนุนเรือตรวจการณ์ ต. 993 จากทัพเรือภาคที่ 3 เป็นพาหนะในการปฏิบัติงาน สุ่มตรวจเรือประมงบริเวณหน้าเกาะช้าง

 • ผลการตรวจสอบเรือประมง จำนวน 6 ลำ แรงงานทั้งสิ้น 49 คน (คนไทย 11 คน และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 38 คน) ไม่พบการกระทำความผิดด้านแรงงาน ไม่พบการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี และแรงงานยินยอมลงเรือด้วยความสมัครใจ และได้มอบชุดยาสามัญประจำเรือซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก IOM พร้อมทั้งได้ตรวจเช็คยาที่มีอยู่ในเรือว่าหมดอายุหรือไม่ ไม่พบสิ่งเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมาย อุปกรณ์ทำการประมงและการจดบันทึกถูกต้องครบถ้วน และได้ขอความร่วมมือไตก๋ง แรงงานประมง ร่วมกันเก็บขยะคัดแยกที่มาจากทะเลนำกลับมาทิ้งบนฝั่งด้วย

 • ส่วนที่ รร.โนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา จ.ภูเก็ต พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการทํางานของท่าเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำโดยมีนางเพราลัย นุชหมอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล กรมประมง หัวหน้าส่วนราชการ และมีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ประมง เจ้าของท่าเทียบเรือประมง และสมาคมประมง ในพื้นที่จังหวัดชายทะเลภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล และภูเก็ต รวม 206 คน

 • สำหรับการอบรมในครั้งนี้ กรมประมง และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการตรวจสอบย้อนกลับให้กับเจ้าของท่าเทียบเรือประมง สมาคมประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำที่ได้มาจากการทําการประมง ตั้งแต่กระบวนการจับสัตว์น้ำจนถึงการแปรรูปและส่งออก เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าสัตว์น้ำ ที่ได้จากการทําการประมงของประเทศไทย ไม่ได้มาจากการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

 • ที่มา: www.naewna.com

  ยืนยันคำสั่ง?
  คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
  Message