• TH EN
    TH
ตรวจสอบสิทธิ์ "เยียวยาเกษตรกร" เช้านี้หลายคนได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทแล้ว
  • ตรวจสอบสิทธิ์ "เยียวยาเกษตรกร" เช้านี้หลายคนได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทแล้ว
  • จากกรณี การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2563 มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาท ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

  • ล่าสุด นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยเมื่อวันที่ 21 พ.ค. ว่ารอรับผลการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรประมาณ 3.4 ล้านคน ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กำลังตรวจสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการอื่นของรัฐ คาดว่า สศค.จะส่งกลับมายังกระทรวงเกษตรฯ วันที่ 21 พ.ค. 2563
  • ดังนั้น ทันทีที่ข้อมูลมาถึงจะส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชุดนี้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2563 โดยตามแผนงานที่วางไว้จะจ่ายครบวันที่ 25 พ.ค. 2563 จากนั้น เตรียมรับรายชื่อของเกษตรกรที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. ซึ่งมีประมาณ 1.57 ล้านคน ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองตามเกณฑ์เดียวกัน หากได้รับรายชื่อที่คัดกรองแล้ววันที่ 27 พ.ค. จะจ่ายเงินวันที่ 30-31 พ.ค. 2563
  • สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถอุทธรณ์ได้ โดยเปิดให้อุทธรณ์ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.เป็นต้นไป ที่สำนักงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ 1. กรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง 2. กรมประมง ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง 3. กรมปศุสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง
  • 4. กรมหม่อนไหม ที่กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหม 21 แห่ง 5. การยางแห่งประเทศไทย ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดและสาขาทุกแห่ง 6. ยาสูบแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง 7. สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง 8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด อย่างไรก็ตาม สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.-5 มิ.ย. 2563 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นเกษตรกรกลุ่มที่สาม สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในวันที่ 27-31 ก.ค. 2563 ส่วนระบบออนไลน์เข้าใช้บริการที่ www.moac.go.th

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message