• TH EN
    TH
ปล่อยเรือ 'ทรัพย์ดาวประมง 5' ออกมหาสมุทรอินเดีย
  • ปล่อยเรือ
  • ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กรมประมงได้ปล่อยเรือประมงออกทำประมงนอกน่านน้ำในพื้นที่มหาสมุทรอินเดีย 1 ลำ ได้แก่ เรือทรัพย์ดาวประมง 5 ซึ่งเป็นเรือกลประมงทะเลลึกมีขนาด 257.95 ตันกรอส ทำประมงด้วยเครื่องมืออวนลากและเบ็ดมือจัดเป็น 1 ในเรือประมงนอกน่านน้ำ 6 ลำ ที่ได้รับใบอนุญาตทำประมงนอกน่านน้ำในพื้นที่ SIOFAซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศไทยอนุญาตให้เรือมณีเงิน 5 และเรือโชคเพิ่มสิน 1 ออกไปทำการประมงนอกน่านน้ำและขณะนี้เดินทางกลับมาที่ท่าประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยเรือทรัพย์ดาวประมง 5 มีกำหนดแจ้งออกไปทำการประมงวันที่ 20 พฤษภาคมและคาดว่าจะแจ้งเข้าวันที่ 31 สิงหาคม รวมระยะเวลาออกไปทำการประมงนอกน่านน้ำไทยประมาณ 103 วัน

  • ในด้านมาตรการควบคุมเรือประมงนอกน่านน้ำ กรมประมงในฐานะรัฐเจ้าของธงกำหนดมาตรการติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังพฤติกรรมการเดินเรือและพฤติกรรมการทำประมงตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการควบคุมกระบวนการตั้งแต่เรือแจ้งออกจากท่าเทียบเรือ ในขณะทำการประมงและขนถ่ายกลางทะเล จนกระทั่งการแจ้งกลับเข้าท่าและขึ้นสัตว์น้ำที่ท่าเทียบเรือของไทย ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบการทำประมงภายใต้องค์กรการจัดการประมงระดับภูมิภาคหรือรัฐชายฝั่งอื่น เพื่อป้องกันทำประมง IUU โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ระบบระบุตำแหน่งเรือประมง Vessel Monitoring System (VMS) ระบบเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์Electronic Monitoring (EM)หรือกล้องวงจรปิด และระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Reporting System (ERS)
  • นอกจากนี้ กรมประมงยังจัดส่งผู้สังเกตการณ์บนเรือร่วมออกเดินทางไปกับเรือ ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงตั้งแต่ออกเดินทางจากไทย กระทั่งกลับไทย ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ SIOFA ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และสังเกตการณ์พฤติกรรมการทำประมงของเรือนอกน่านน้ำ ให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นช่องทางป้องกันปัญหาทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม สามารถรายงานข้อมูลทำการประมง ขนถ่ายสัตว์น้ำ ติดตามกิจกรรมต่างๆของเรือได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ หากพบว่าเรือประมงมีพฤติกรรมต้องสงสัย กรมประมงสามารถตรวจสอบติดตามโดยศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC) เพื่อตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ด้านนายมีศักดิ์ ภักดีคงอธิบดีกรมประมงกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการตรวจสอบเรือทรัพย์ดาวประมง 5 ที่แจ้งออกทำการประมง เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (PIPO) และหน่วยงานสหวิชาชีพจะตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง คนประจำเรือ อุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือตามมาตรฐานของ PIPO และกรณีต้องได้รับการตรวจเรือประมงเพิ่มเติม
  • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ SIOFA อาทิ Marking gearอุปกรณ์เก็บกู้เครื่องมือประมง ฉลากติดสัตว์น้ำ รวมถึงข้อกำหนดอื่น อาทิ กำจัดขยะในเรือ หมายเลข IMO เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งการออกทำประมงนอกน่านน้ำจะมีระยะเวลานานกรมแจ้งให้เจ้าของเรือประมงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเคร่งครัด โดยกำชับให้เจ้าของเรือประมงต้องคัดกรองลูกเรือก่อนลงเรือ หากพบว่าลูกเรือรายใดมีอุณหภูมิสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด ให้ชะลอการลงเรือและแจ้งให้ไปตรวจพบแพทย์ทันที นอกจากนี้ ยังแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสุขลักษณะเรือและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในเรือ อาทิ ทำความสะอาดตัวเรือสม่ำเสมอ จัดให้มีระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศในเรือที่เหมาะสม สถานที่ปรุงอาหาร ต้องทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดสม่ำเสมอ อีกทั้ง ควรจัดเตรียมแอลกอฮอล์ หรือเจลทำความสะอาดมือเพียงพอในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางที่สัมผัสร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคภายในเรืออีกด้วย
  • “ที่ผ่านมากรมประมงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลของเรือประมงที่จะออกทำประมงนอกน่านน้ำได้สอดคล้องกับระเบียบและมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น การดำเนินการดังกล่าวนับเป็นการปฏิรูปและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำประมงนอกน่านน้ำได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งผลที่ให้เห็นชัดเจนที่สุดคือ ขณะนี้เรือประมงนอกน่านน้ำของไทยออกไปทำประมงนอกน่านน้ำได้อย่างมีศักดิ์ศรี ทำให้เห็นว่านานาประเทศเชื่อมั่นในการทำการประมงของเรือประมงไทยว่า มีระบบบริหารจัดการการทำประมงนอกน่านน้ำที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ถือเป็นโอกาสเริ่มต้นที่ดีของเรือประมงไทย ที่จะได้มีโอกาสแสวงหาแหล่งทำประมงใหม่ๆ นอกน่านน้ำไทย”อธิบดีกรมประมง กล่าว

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message