• TH EN
    TH
เกษตรแถวหน้า: ความคืบหน้าเยียวยาเกษตรกร
  • เกษตรแถวหน้า: ความคืบหน้าเยียวยาเกษตรกร
  • มาตรการ เยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ที่ให้ช่วยเหลือเกษตรกร รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของการลงทะเบียนรับการช่วยเหลือเยียวยานั้น เกษตรกรกลุ่มแรกที่ขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 8.33 ล้านราย ได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว 6,773,517 ราย และทางกระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งมอบข้อมูลให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อดำเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2563 ซึ่งขณะนี้ (วันที่ 20 พฤษภาคม) ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว กว่า 14,812 ล้านบาท ผ่านช่องทางบัญชี ธ.ก.ส. บัญชีธนาคารอื่นตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ และพร้อมเพย์ตามเลขบัตรประชาชน ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่สอง ซึ่งได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1.57 ล้านคน กระทรวงเกษตรฯ จะมีกำหนดจ่ายเงินเยียวยาในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2563 ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่สาม ที่ไม่สามารถทำการเพราะปลูกได้นั้น ให้ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และจะจ่ายเงินภายในวันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2563

  • สำหรับเกษตรกรที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่ www.savefarmer.oae.go.th และตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตร.com และสำหรับเกษตรกรที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้จากสาเหตุต่างๆ สามารถอุธรณ์การเยียวยาได้ที่หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในส่วนกลางและภูมิภาคทั้ง 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) กรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง 2) กรมประมง ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง 3) กรมปศุสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง 4) กรมหม่อนไหม ที่กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหม 21 แห่ง 5) การยางแห่งประเทศไทย ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด และสาขาทุกแห่ง 6) ยาสูบแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง 7) สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง และ 8) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นเกษตรกรกลุ่มที่สาม สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในวันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2563 นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังเตรียมพร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการฯ ดังกล่าวในเบื้องต้นแก่เกษตรกร ผ่านช่องทาง Call Center 1170....เกษตรกรท่านใดยัง ไม่ได้รับเงินเยียวยา หรือต้องการอุธรณ์ หรือยังมีข้อสงสัยตรงไหนก็ติดต่อสอบถามตามช่องทางที่แจ้งไว้ได้เลยครับ

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message