• TH EN
    TH
ทุ่มหมื่นล้านหนุนสินเชื่อดอกต่ำประมงพื้นบ้านฯ
  • ทุ่มหมื่นล้านหนุนสินเชื่อดอกต่ำประมงพื้นบ้านฯ
  • จากการปฏิรูปภาคการประมงไทยด้วยการประกาศใช้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ผู้ประกอบการประมงรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงเรือ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทำการประมง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการประมงประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ บางรายอาจต้องใช้เงินกู้นอกระบบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำการประมง ดังนั้น ในระยะเร่งด่วน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้กรมประมง หาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้ง ประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพด้วยการจัดหาแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

  • นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ ประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ได้ผลักดันโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง สำหรับช่วยบรรเทาภาระของชาวประมง ด้วยการสนับสนุนแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับใช้ในการปรับปรุงเรือประมง ปรับเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ตลอดจนมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ซึ่งกรมประมงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ประเทศไทยมีเรือประมงไทยที่มีทะเบียนเรือ รวม 61,601 ลำ ประกอบด้วย เรือประมงพื้นบ้าน 51,209 ลำ เรือประมงพาณิชย์ 10,392 ลำ ซึ่งผู้ประกอบการประมงต้องการสินเชื่อเป็นจำนวนมาก
  • ด้านการจัดหาสินเชื่อเพื่อสนับสนุนให้แก่ผู้ประกอบการประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ ภายใต้โครงการดังกล่าวจะสนับสนุน วงเงินสินเชื่อรวม 10,300 ล้านบาท ตามที่ ครม.อนุมัติ โดยมีธนาคารของรัฐเข้าร่วม 2 แห่ง ประกอบด้วย 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อสนับสนุนเรือประมงขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส สนับสนุนรายละไม่เกิน 5 ล้านบาท 2. ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อสนับสนุนเรือประมงขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท สนับสนุนรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท มีระยะเวลาโครงการ 8 ปี นับจากวันที่ ครม.มีมติอนุมัติโครงการ โดยทั้ง ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. จะปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน กู้เงินทุนในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี กล่าวคือ รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ต่อปี และ ผู้ประกอบการประมงจะต้องจ่ายสมทบอีกร้อยละ 4 ต่อปี เป็นระยะเวลา 7 ปี นับตั้งแต่วันที่กู้ ทั้งนี้ในส่วนสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการเรือประมงนอกน่านน้ำไทย ธ.ออมสิน ได้จัดโครงการสินเชื่อส่งเสริมศักยภาพเรือประมงนอกน่านน้ำไทย วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินลำละ 20 ล้านบาท สูงสุดไม่เกินรายละ 3 ลำ วงเงินโครงการ 500 ล้านบาท ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ 30 ธ.ค. 63
  • นายมีศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การปฏิรูปภาคการประมงไทยมีเป้าหมายหลักเพื่อการบริหารจัดการ ด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ปกป้องคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพการประมงทุกภาคส่วนอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต้องขอขอบคุณทุกความร่วมมือที่ร่วมจับมือกันก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนด้วยวิถีการทำประมงที่เกื้อกูลกันมากยิ่งขึ้นพร้อมส่งต่อทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราช่วยกันดูแลต่อไป สำหรับชาวประมงผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมประมง โทร. 0-2562-0600-15 หรือสำนักงานประมงจังหวัดใกล้บ้านท่าน.

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message