• TH EN
    TH
ปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชน
  • ปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชน
  • นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร พร้อม น.ส.เรณู สิริมงคลถาวร ประมงจังหวัดสกลนคร น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และ จ.ส.อ.คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน ได้ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 200,000 ตัว ลงในบริเวณหนองทาม หมู่ 5 บ้านขัวขอนแคน ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน เพื่อสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้ชุมชนในพื้นที่ของอำเภอที่ได้รับการประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัย ปี 62

  • สำหรับจังหวัดสกลนครปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชน 38 แห่ง รวม 7,600,000 ตัว โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ได้ช่วยกันจัดเตรียมสภาพแหล่งน้ำให้เหมาะสม โดยมีพื้นที่หลบซ่อนจากกอกิ่งไผ่ กิ่งไม้ และยังเป็นการสร้างแหล่งอาหารตามธรรมชาติของกุ้งอีกด้วย โดยพันธุ์กุ้งก้ามกรามที่ปล่อยมีขนาดความยาวกว่า 5 ซม. เพื่อเพิ่มอัตราการ รอดของกุ้งในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในช่วงโควิด-19 ให้ชาวบ้านมีกุ้งก้ามกรามรับประทานในหมู่บ้าน พร้อมส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน และยังสามารถจำหน่ายกุ้งก้ามกรามที่โตแล้วในอนาคตนำมาพัฒนาหมู่บ้านอีกด้วย.

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message