• TH EN
    TH
ธรรมนัส จี้กระทรวงเกษตรเร่งแก้ปัญหาเกษตรกร 4 ภาค
ธรรมนัส จี้กระทรวงเกษตรเร่งแก้ปัญหาเกษตรกร 4 ภาค กำชับ 6 อนุกรรมฯ วางแนวทางสางหนี้ ฟื้นฟูอาชีพ จัดหาที่ดิน ก่อนเสนอ พล.อ. ประวิตร พิจารณาต่อไป
  • ธรรมนัส จี้กระทรวงเกษตรเร่งแก้ปัญหาเกษตรกร 4 ภาค
  • ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่สภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค ที่ร่วมชุมนุมเรียกร้องให้แก้ปัญหาหนี้สิน ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาการฟื้นฟูอาชีพ ปัญหาด้านป่าไม้ ปัญหาด้านแหล่งน้ำ นั้นกระทรวงเกษตรฯได้หารอในที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยเห็นชอบให้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมา 6 ขณะ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯได้ตั้งรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้ขับเคลื่อนการประชุมให้เห็นเป็นรูปธรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.นี้เป็นต้นไป ประกอบด้วย

  • คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สิน คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตร คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุม เสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน(สอส.)และสภาประชาชน 4 ภาค

  • การหารือภายใต้คณะอนุกรรมการ นั้นต้องดำเนินการจนกว่าจะได้ข้อสรุปของแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดชขึ้นทั้งหมด และต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วจากนั้นจะเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีพล.อ. ประวิตร เป็นประธานอีกครั้ง”

    ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.)นั้นได้เดินทางมาเรียกร้องให้รับบาลแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ปี 2550 โดยให้เหตุผลว่า กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรของกลุ่มได้ จึงขอให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว รวมทั้งนายอำนวย ปะติเส ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขณะนั้น ได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุน 800 ล้านบาท เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก 1,000 ราย

  • นอกจากนี้ ให้ประกาศรับสมัตรเลือกตั้งตัวแทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทั้ง 4 ภาค ขึ้น และเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหสเกษตรกรรวม 2,022 คน เนื่องจากได้รับความเดือร้อนและได้เรียกร้องให้รัฐบาลทุกรัฐบาลแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาหนี้สิน และการฟื้นฟูอาชีพตั้งปี2545 เป็นต้นมา

  • โดยรัฐบาลได้มอบให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) เป็นผู้จัดซื้อที่ดินและดำเนินการจัดที่ดินให้แก่สมาชิกเกษตรกรทั้ง 4 ภาค งบดำเนินการ 1.7 พันล้านบาทผ่านกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด้วยการจัดทำสัญญาเช่าซื้อกับเกษตรกรที่ได้การจัดที่ดินทำกินกำหนดระยะเวลาตามสัญญา 25 ปี ปลอดดอกเบี้ย ในระยะเวลา 5 ปีแรก เริ่มชำระหนี้ปีที่ 6-25 ในอัตราดอกเบี้ย 1 %

ธรรมนัส จี้กระทรวงเกษตรเร่งแก้ปัญหาเกษตรกร 4 ภาค
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message