• TH EN
    TH
กรมชลประทานติดตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย
  • กรมชลประทานติดตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย
  • นายสมพรอารยชาติสกุลผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่3ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างบ้านแดนเมืองตำบลวัดหลวงอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย สำหรับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างก่อสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดหนองคายและอุดรธานีประกอบด้วย5งานคืองานสถานีสูบน้ำบ้านแดนเมือง,งานพนังกั้นน้ำช่วงที่ตลิ่งต่ำตามแนวลำห้วยหลวงยาว47กม.กำหนดระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2562-2566,งานอาคารบังคับน้ำตามลำน้ำห้วยหลวงและลำน้ำสาขา15แห่ง,งานระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่315,195ไร่และงานระบบควบคุมอุทกภัยอัจฉริยะ(SmartFloodControlSystem)ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี2562-2569เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเดิม15,000ไร่และเพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่อีก300,195ไร่ครอบคลุมพื้นที่284หมู่บ้าน37ตำบล7อำเภอของจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีรวม29,835ครัวเรือนเป็นแลนด์มาร์กที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดหนองคายรวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อขยายพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

  • นายสมพรอารยชาติสกุลผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่3เปิดเผยว่าจุดที่อยู่ในขณะนี้คือจุดก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านแดนเมืองเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณ40%ซึ่งได้มีการเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2565ซึ่งโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการที่จะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งได้โดยรัฐบาลได้มีการอนุมัติโครงการฯตั้งแต่ปี2560ระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯคือตั้งแต่ปี2560–2569ภายในโครงการฯจะประกอบด้วยงานสถานีสูบน้ำบ้านแดนเมืองมีระบบสูบน้ำเข้าและสูบน้ำออกเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและแก้ปัญหาภัยแล้งงานส่วนที่2จะเป็นงานพนังป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เดิมที่เป็นแอ่งกระทะสามารถลดพื้นที่ๆถูกน้ำท่วมได้ประมาณ5หมื่นไร่งานที่3คืองานอาคารบังคับน้ำตามลำน้ำห้วยหลวงและลำน้ำสาขาทำให้ในฤดูแล้งชาวบ้านได้มีน้ำใช้งานส่วนที่4คือมีการก่อสร้างประตูเป็นช่วงๆในลำห้วยหลวงรวม3ประตูที่แต่ประตูจะสามารถสูบน้ำส่งต่อไปยังพื้นที่ตอนบนได้นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างเครือข่ายสถานีสูบน้ำจำนวน13เครือข่ายครอบคลุมพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนกว่า3แสนไร่และในฤดูแล้งกว่า2แสนไร่ซึ่งโครงการฯนี้ได้มีการศึกษาและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมาโดยตลอดก่อนที่จะมีการเริ่มโครงการฯซึ่งประชาชนอยากให้รีบดำเนินโครงการฯในส่วนที่จะมีการทำพนังก็ได้มีการลงพื้นที่พบปะหารือกับประชาชนเป็นจุดย่อยๆเพื่อให้ทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและได้รูปแบบที่จะดำเนินการก่อนจะมีการปรับรูปแบบให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message