• TH EN
    TH
ลงพื้นที่ ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผักปลอดภัยเทศบาลตำบลอุโมงค์
  • ลงพื้นที่ ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผักปลอดภัยเทศบาลตำบลอุโมงค์
  • สถานที่ผลิตอาหารวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัยตำบลอุโมงค์ หมู่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผักปลอดภัย ซึ่งการติดตาม และประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชน นำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผักปลอดภัยเทศบาลตำบลอุโมงค์
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผักปลอดภัยเทศบาลตำบลอุโมงค์
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผักปลอดภัยเทศบาลตำบลอุโมงค์
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message