• TH EN
  TH
นายธวัช ทาหว่างกัน
 • นายธวัช ทาหว่างกัน
 • ทะเบียนทายาทเกษตรกร รุ่นที่ 4
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  ชื่อ นายธวัช สกุล ทาหว่างกัน

  ช่องทางการติดต่อ
  E-mail Note_Tawat@hotmail.com

  ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ
  การผลิต(ต้นน้ำ) ข้าวโพดหวาน , พืชสวนครัว ปศุสัตว์ ไก่พันธุ์พื้นเมือง
  เป็นผู้รวบรวมกลุ่มเครือข่ายที่ที่พืชเราได้ตัดต่อตลาดโรงงาน
  การตลาด(ปลายน้ำ)
  ขายตรงตลาดสด/โรงงาน

 • ขั้นตอนการดำเนินงาน
  - ได้ติดต่อกับ ม.เชียงใหม่ MOU คู่ค้าทางการเกษตร
  - ได้จัดลงประชุมกลุ่มชาวบ้าน ในรูปแบบที่เราต้องการ
  - ทำสัญญากับกลุ่มสมาชิกจัดเตรียมก่อนปลูกเพื่อให้มีสินค้าในสต็อกในการส่งโรงงานอย่างต่อเนื่อง
  - การนำต้นข้าวโพดมาแปรรูป ข้าวโพดหมักเพื่อใช้เป็นอาหารให้ฟาร์มปศุสัตว์ต่อไป

 • แผนการพัฒนาในอนาคต
  - การขยายพื้นที่เพาะปลูกแต่การจัดการเรื่องระบบน้ำในส่วนเกษตรของสมาชิกต้องใช้ต้นทุนในเรื่องอุปกรณ์
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการผลิต
  - การจัดตั้งกลุ่มสมาชิก และขยายกลุ่ม อาจจะต่ำมีการจัดหาลานหรือสถานที่เพื่อให้เหมาะแก่การสต็อกหรือแปรรูปวัตถุดิบในการต่อไป ฯลฯ

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message