• TH EN
  TH
นายคเณศณัฏฐ์ ประสงค์ผล
 • นายคเณศณัฏฐ์ ประสงค์ผล
 • ทะเบียนทายาทเกษตรกร รุ่นที่ 4
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  ชื่อ นายคเณศณัฏฐ์ สกุล ประสงค์ผล

  ช่องทางการติดต่อ
  E-mail sumphan.p@hotmail.com
  ID Line 0849514491
  Facebook คเณศณัฏฐ์ ประสงค์ผล

  ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ
  การผลิต(ต้นน้ำ) ข้าว , ข้าวโพด

 • ขั้นตอนการดำเนินงาน
  - ปลูกโดยการหว่านเมล็ด
  - ซื้อเมล็ดพันธุ์
  - เตรียมแปลงปลูก(ไถ , แปร , ทำเทือก)
  นำเมล็ดพันธุ์แช่น้ำ 1 คืน แล้วนำขึ้นมาพักไว้โดยรถน้ำคลุมเมล็ดพันธุ์ จนเมล็ดรอก นำไปหว่านในแปลงนา
  (ปล่อยน้ำทิ้งอย่าให้ขัง) เมื่อเมล็ดรอกเป็นต้นกล้าสูงประมาณ 7 ซม. ดึงน้ำเข้าใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช จนโตครบ
  3 เดือน ข้าวออกราวสุกพร้อมเกี่ยว (ตามอายุของเมล็ด) เก็บเกี่ยวสด(ใช้รถเกี่ยว) ขายให้กับโรงสี -รับเงิน

 • แผนการพัฒนาในอนาคต
  - ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ , ปลูกพืชหลายชนิด , ไม่ปลูกเชิงเดี่ยว
  - ขุดสระน้ำ เลี้ยงปลา ปลูกต้นไม้ ทำพออยู่พอกิน

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message